DĚJINY ALCHYMIE v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku

ISBN 978-80-88969-67-9

EAN 9788088969679

Váz. kniha, 440 stran, formát 24x17 cm 
Dr. Miloš Jesenský, PhD. je renomovaný slovenský badatel a publicista. V letech 1995-1999 pracoval jako samostatný odborný pracovník Historického oddělení Východoslovenského muzea v Košicích, kde se specializoval na dějiny farmacie. medicíny a alchymie. Od r. 1998 působil jako externí aspirant Historického ústavu Slovenské akademie věd. Od roku 2008 působí ve funkci ředitele Kysuckého muzea v Čadci a zároveň externě přednáší muzeologii na Žilinské univerzitě.
K dnešnímu dni vydal přes 40 knižních titulů v českém, slovenském a polském jazyce. Jeho publicistická činnost byla ohodnocena řadou ocenění, jako je "Křišťálový tygr" (1998), "Weberova cena" (2013) a "Mimořádná mezinárodní cena E.E. Kische"(2015).
Recenzovali:
PhDr. Mgr. Dušan A.T. BELKO, PhD. (Katedra etnológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre)
Prof. RNDr. Jozef ČIŽMÁRIK, PhD., Dr.h.c. (Katedra farmaceutickej chémie FaF UK Bratislava)
Doc. PhDr. Martin JAVOR, PhD. (Inštitút histórie, Filozofická fakulta PU v Prešove)
Prof. RNDr. Vladimír KARPENKO, CSc. (Katedra fyzikální a makrom.chemie PřF UK v Praze)
Doc. Mgr. Pavol MATULA, PhD. (Katedra histórie, Pedagogická fakulta UK v Bratislave)
Prof. PhDr. Milan NAKONEČNÝ (Katedra etiky a psychologie, TF JČU v Č. Budějovicích)
Prof. Ing. Pavol RYBÁR, PhD., Dr.h.c. (Fakulta baníctva, Technická univerzita v Košiciach)
Prof. Ing. Michal UHER, DrSc. (Katedra organickej chémie, FCHPT STU Bratislava)


ANOTACE / RECENZE:
Dějiny alchymie patří k oblastem přírodních věd, jejichž studium patří k velmi obtížným, už proto, že tato nauka existovala téměř dvě tisíciletí, a objevila se na třech kontinentech. Na její dlouhé pouti nalézáme úspěchy i ztroskotání. Tím hlavním bylo u praktikující alchymie marné hledání kamene filosofů a transmutace obecných kovů v drahé chemickou či metalurgickou cestou, případně oběma najednou. Alchymisté netušili, že to není možné a právě tímto hledáním, ve skutečnosti marným, prokládali cestu budoucí chemii. Stejně neúspěšně skončily pokusy o přípravu univerzálního léku. To jsou jen dvě oblasti alchymie, která však zahrnovala mnohem více, jak to naznačuje tato kniha.
Je zaměřena na středoevropský region, kde jsou dějiny této nauky stále málo prozkoumané, a je to oblast, kterou zahraniční odborná literatura vesměs opomíjí, s výjimkou mimořádného rudolfínského období. I v něm se ale obvykle pozornost soustřeďuje na dvojici John Dee – Edward Kelley. Jednotlivé bloky knihy představují čtenáři rovněž domácí protagonisty této nauky v Čechách a na Moravě, v Polsku a na Slovensku.
Hlavním přínosem této knihy o historii alchymie je její zaměření na středoevropský region, kde jsou dějiny této nauky stále málo prozkoumané a zahraniční odbornou literaturou vesměs opomíjené, s výjimkou mimořádného rudolfínského období. Jednotlivé části knihy představují čtenáři hostující i domácí protagonisty této nauky v Čechách a na Moravě, v Polsku a na Slovensku. Přičemž právě poslední ze zmiňovaných oblastí byla dlouhou dobu doslova terra incognita zdejší historiografie.
Jelikož však teritorium někdejší polsko-litevské unie zahrnovalo kromě Litvy i podstatnou část dnešní Ukrajiny a Běloruska, stejně jako byla vzájemně propojena historie česká a rakouská, potažmo slovenská a maďarská (uherská), nepředstavuje de facto předmětné pojednání jen dějiny alchymie na území Koruny české, Polska a Slovenska, nýbrž v celé střední a východní Evropě, navíc s přesahem na alchymistickou scénu regionů dalších, vzhledem k tomu, že na rozvoji středoevropské alchymie se podíleli renomovaní alchymisté němečtí, francouzští, angličtí, italští a švýcarští, i díky pobytu českých studentů na univerzitách v Německu, Francii a Itálii!
Je mimořádnou zásluhou autora, jenž je neobyčejně zdatným badatelem, že tento svět odkrývá, a kniha tak poskytuje velmi fundovaný pohled na alchymii v podstatné, dosud přehlížené části Evropy.
Prof.RNDr. Vladimír KARPENKO, CSc.
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK
 
Kdyby se v Čechách a na Slovensku pořádala soutěž o knihu roku, nepochybně by do této soutěže byla zařazena kniha slovenského autora Miloše Jesenského Dějiny alchymie v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku (CAD Press Bratislava 2016).
Toto obsáhlé, bohatě ilustrované a četnými historickými a literárními prameny doložené dílo, ač přísně vědecky psané, je čtivým způsobem podaný přehled dějin alchymie v Čechách, v Polsku a na Slovensku, zasazený do rámce dějin západní alchymie, esoterických hnutí i vědy. V obsahově bohatím úvodu prof. V. Karpenka je čtenář seznámen s fenoménem alchymie také v jeho vlastní podstatě metafyzické a praktické. Předmětné dílo je tak nejen fascinujícím přehledem dějin alchymie, ale i její, z vědeckého i esoterického hlediska nahlížené doktríny. Studovat bohatě ilustrovaný obsah a jedinečně pojatý obsah této knihy je nezapomenutelný zážitek duchovního dobrodružství v pozitivním smyslu
vzrušujícího poznávání. Dílo v tomto smyslu patří nepochybně k nejlepším v dané kategorii odborných publikací.
Prof.PhDr. Milan NAKONEČNÝ
 
 
Autor ve své práci předkládá pokus o komplexní historiografické zpracování existence fenoménu alchymie a působení jejích adeptů ve vybraných středoevropských zemích. Populárně-naučnou formou se snaží čtenářům zpřístupnit bazální historicko-geografické, ale i další kontexty alchymie jako protovědecké disciplíny, jejíž adepti se na základě jistých teoreticko-noetických postulátů i praktických zkušeností usilují o uskutečnění radikálních proměn materie.
Autor však přitom neulpívá jen na zjevném povrchu standardního popisu přírodovědných a historických skutečností, ale ve vícerých textových pasážích pozornému a vnímavému čtenáři odhaluje i tradiční pojetí, konkrétní postupy, pravidla a podstatné principy filozoficko-mystického rozměru vnitřní alchymie, neboť skuteční adepti alchymie si byli a dodnes i jsou plně vědomí neoddělitelné provázanosti svého vnějškově přírodovědného laboratorního úsilí se snahou o vnitřní zdokonalování sebe samých.
Zajímavými a podnětnými informacemi autor upozorňuje i na fakt, že v době, kdy západoevropská alchymie začala opouštět toto tradiční pojetí, tak adepti alchymie působící na území dnešního Slovenska, Moravy, Slezska, Čech a Polska setrvali na vzájemném zasnoubení technologického a filozofického segmentu alchymistického úsilí.
Výsledkem autorovy teoreticko-poznávací činnosti je plnohodnotná monotematická práce, která celkovou šířkou záběru, obsahem i rozsahem zpracování předkládané problematiky, je zřejmě bohatým informačním přínosem z vybraného okruhu dějin alchymie. Svým zpracováním tak zorientuje a zaujme nejen vnímavého a hledajícího laika v oblasti alchymie, ale je dobře využitelná i pro obeznámeného profesionála, například ve vzdělávací sféře.
PhDr. Mgr. Dušan Augustin Teodor BELKA, PhD.
 
„Zdalo by sa, že dlhoročný bádateľ histórie alchýmie na Slovensku, Miloš Jesenský, nás už nemôže ničím prekvapiť, no jeho najnovšia kniha Dějiny alchymie v Českých
zemích, v Polsku a na Slovensku svedčí o opaku. Rozsiahla vyše štyristostranová publikácia prináša podrobný prehľad vývoja tejto protovedeckej disciplíny hraničiacej s mystikou na území strednej Európy a nenecháva nás na pochybách, že autor dokáže umne skĺbiť svoje hlboké odborné znalosti s ich veľmi prístupnou prezentáciou vhodnou aj pre laického čitateľa.“
Doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.
 
 
Obsah:
PŘEDMLUVA: Alchymie, svět hledání 7
DEFINICE A CÍLE ALCHYMIE 21
ALCHYMIE V HISTORII VĚDY A TECHNIKY 31
Alchymie v systému dobového poznávání 31
Alchymie v historii vědy 32
Chemické technologie v 15. a 16. století 36
Chemické technologie v 17. a 18. století 45
 
ALCHYMIE V RÁMCI EVROPSKÝCH DĚJIN 49
Chronologie evropské alchymie 49
Dějinný nástin evropské alchymie 53
 
PEREGRINATIO PER ALCHYMIAM: CESTY STŘEDNÍ EVROPOU 69
Cesta Alberta Laskiho do Anglie 69
Dee a Kelley v Polsku 77
Dee a Kelley na Slovensku 85
Dee a Kelley v Čechách 91
Paracelsův pobyt na Moravě a Slovensku 107
 
ALCHYMIE V POLSKU 115
Počátky alchymie v Polsku. Paracelsovi stoupenci. 115
Rozmach alchymie v 16. století 119
Polské duchovenstvo a kritika alchymie 124
Michał Sędziwój ze Skorska 129
Soumrak alchymie v Polsku 134
 
ALCHYMIE V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A SLEZSKU 137
Počátky alchymie v zemích Koruny české 137
Alchymie rudolfínské doby. Rabbi Jehuda Löw ben Becalel. 157
V císařských službách: Oswald Croll a Michael Maier 167
Voynichův rukopis 179
Alchymie na dvoře Viléma z Rožmberka 203
Bavor Rodovský z Hustiřan 213
Alchymisté na budyňském panství 241
Alchymistický mecenát Karla st. ze Žerotína 243
Alchymisté 17. a 18. století. 247
Od Daniela Stolcia po Krištofa Bergnera 247
 
ALCHYMIE NA SLOVENSKU 251
Chronologie alchymie na Slovensku 253
Počátky alchymie v klášterech a městech 255
Alchymistický sborník Ondreje Smoczkého 261
Alchymistické rukopisy z 15. a 16. století na Slovensku 283
Alchidemia magistri Friderici 291
„Zemské klíče“ liptovské provenience 318
Alchymie ve vztahu k padělání mincí v 14.-16. století 321
Fenomén "cementačních vod" 327
Peter Rosenauer a jeho současníci333
Alchymistické dílo Mikuláše Oláha? 337
Alchymie a palatin Juraj Turzo 355
Alchymie v období stavovských povstání 361
Matej Bel a vegetabilní zlato 381
Alchymie v závěrečné fázi vývoje – Páter Cyprián 386
Pavol Doleviczényi, poslední slovenský alchymista 399
 
Použitá literatura 405
Tematická bibliografie 409
Jmenný registr 437
Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý

DĚJINY ALCHYMIE v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku

  • Kód výrobku: DĚJINY ALCHYMIE v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku
  • Dostupnost: 2
  • 550CZK

  • Cena bez DPH: 550CZK

Podobné výrobky

Vývoj výpočetní techniky autor: Autor Jaroslav Folta

Vývoj výpočetní techniky autor: Autor Jaroslav Folta

Historie počítačů v knize Jaroslava  Folty, cca 128 str. 12 kapitol včetně seznamu literatur..

220CZK Cena bez DPH: 220CZK

Dějiny filosofie II.: Od Augustina ke Scotovi

Dějiny filosofie II.: Od Augustina ke Scotovi

Dějiny filosofie II.: Od Augustina ke Scotovifrederick Charles Copleston ..

630CZK Cena bez DPH: 630CZK