Umění péče o duši u Jana Patočky. [The art of Jan Patočka’s care for the soul]


Josl, Jan

brožovaná,  142 str., 1. vydání
vydáno: květen 2018
edice: Filosofie
ISBN 9788024638324
Inspirace antickou filosofií, zvláště sókratovsko-platónským momentem, se v díle Jana Patočky promítla do klíčového motivu „péče o duši“, který v různé podobě určoval jeho filosofii dějin od 30. do 70. let. Duše, která u Sókrata už není homérský stín ani mytická představa, byla ve filosofickém náhledu pojata jako síla rozhodnout se, zaujmout určitou pozici, směr. Patočka proto duši považoval za princip, z něhož vyrostly dějiny a podstatné momenty evropské kultury, filosofie, politika a umění.
Úvahy o povaze umění, které Patočka rozvíjel v dialogu s Martinem Heideggerem nebo Romanem Ingardenem, a jeho interpretace dílčích motivů u Sofokla, Čechova nebo Thomase Manna jsou v důkladném čtení Jana Josla dokladem toho, že umění vnímal jako zcela specifický druh reflexe lidského postavení ve světě.
Práce Jana Josla "Umění a péče o duši u Jana Patočky” představuje zdařilý pokus o souhrnný výklad základních problémů filosofie umění Jana Patočky. Autor zvolil myšlenkově a interpretačně náročné téma, které předpokládá odborné znalosti nejen základních problémů filosofie umění u J. Patočky, ale současně také znalosti příslušné rozsáhlé sekundární literatury. Cílem práce bylo podat rozbor rozhodujících komponent Patočkovy koncepce umění a stanovit její místo v kontextu jeho filosofie a zařadit ji do rámce filosofického diskursu české a evropské filosofie 20. století.
Práce je koncipována jako analytický rozbor jednotlivých etap vývoje Patočkovy filosofie umění v kontextu nej důležitějších odborných diskusí o dané problematice. Systematickým způsobem rozebírá jednotlivé tematické okruhy a analyzuje vliv řady významných filosofických koncepcí na Patočkovu filosofii umění (Hegela, Bergsona, Husserla, Heideggera) a poukazuje na jejich originální reinterpretaci v Patočkově koncepci umění. Autor zvolil metodu systematicky prováděných detailních rozborů vybraných problémů Patočkovy filosofie umění a poukázal na jejich příslušné významové souvislosti doprovázené rozbory relevantních systematických a historických kontextů.
Práce má vysokou odbornou úroveň a zvolené téma je velmi kvalitně zpracováno. Rozbory složitých problémů Patočkovy filosofie umění jsou přesvědčivé a představují významný přínos k soudobé odborné literatuře o Patočkově filosofii umění. Autor prokázal nejen hlubokou znalost speciálních problémů Patočkovy filosofie, ale také řady příslušných vědních oborů (estetiky, dějin umění aj.) a dalších příbuzných disciplín (dějin filosofie, aj.) Rozsah práce svědčí o systematickém zájmu o dané téma a jeho kritické zpracování. K dalším nepopiratelným kvalitám práce náleží také skutečnost, že v jejím Úvodu jsou definována metodologická východiska interpretačních postupů a Patočkovy teorie jsou kriticky konfrontovány s jinými koncepcemi (Husserl, Bergson, Heidegger, Biemel). Autor ve svých rozborech vyšel z odborných studií předních českých autorů (F. Karlík, V. Zuzka, I. Chvatík, M. Ševčík, aj.) a samostatně navázal na dosavadní výzkumy daného tématu v rámci české i světové odborné literatury.
Ve svém souhrnu představuje práce J. Josla významný přínos k stávající české odborné literatuře. Je kvalifikovaným úvodem do základních problémů Patočkovy koncepce umění v rámci českých i evropských odborných diskusí na toto téma a svými odbornými kvalitami spojenými s vysokou úrovní zpracování zvoleného tématu, výběrem a zpracováním rozsáhlé primární a sekundární . literatury představuje významný přínos k soudobé české odborné literatuře.

Z recenzního posudku: PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Umění péče o duši u Jana Patočky. [The art of Jan Patočka’s care for the soul]

  • Product Code: Umění péče o duši u Jana Patočky.
  • Availability: 1
  • 190CZK

  • Ex Tax: 190CZK