Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů


Štěpánek, Pavel

brožovaná,  284 str., 1. vydání
vydáno: červen 2018
ISBN 9788024636719

Kniha Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů je výběrem studií publikovaných autorem v posledních patnácti letech. Nejde však jen o souhrn jednotlivostí, ale především o záměr prokázat působnost španělského umění, ikonografie, vzdělanosti a kultury, zejména náboženské, na celé myšlenkové podhoubí české, tím spíše že značnou část novověké historie (16. až 18. stol.) byly Čechy, Morava i Španělsko pod vládou jedné dynastie, Habsburků.
V knize se střídají důkladné rozbory uměleckohistorické, týkající se jak architektury, tak sochařství i malby, a neopomíjí se ani      doklady přitažlivosti hispánské kultury období zlatého věku, ať už se jedná o ohlasy španělské humanistické vzdělanosti v českém prostředí či o mimořádně silné vlivy španělské oděvní módy na módu českou. Osobitou kapitolou je kult španělských světců, který proniká i do lidových vrstev.
Vazby mezi Českým královstvím a vzdálenou zemí na Pyrenejském poloostrově v raném novověku nebyly dílem nahodilosti, stejně tak se nejednalo o pouta jednostranná, okrajová či úzce vymezená na jednu oblast života. Kniha tak čtenáři umožní, aby pestrou mozaiku sledované problematiky vnímal v její celistvosti.
Publikace přináší shrnutí nejvýznamnější vědeckých příspěvků, jež Pavel Štěpánek v uplynulých patnácti letech publikoval k tématu česko-španělských vztahů. Jedná se o studie, které jsou tematicky značně rozmanité. V předkládaném souboru nalezneme kapitoly z dějin politických, náboženských i uměleckých. Společným jmenovatelem těchto studií je autorova snaha poukázat na španělské stopy v českém prostředí a zaměření na období raného novověku.
Všechny předložené texty jsou napsány na základě hluboké znalosti materiálu a dokonale odrážejí obdivuhodný badatelský záběr profesora Pavla Štěpánka. Nechybí mezi nimi důkladné rozbory uměleckohistorické, ve kterých se autor zamýšlí například nad španělskou inspirací v díle Karla Škréty či nad vlivem principů španělské architektury při stavbě poutního kostela Panny Marie na Lomci. Vedle výtvarného umění neopomíjí ani další doklady přitažlivosti hispánské kultury období zlatého věku, ať už se jedná o ohlasy španělské humanistické vzdělanosti v českém prostředí či o vlivy španělské oděvní módy na módu českou. V jiných studiích se autor zabývá kulty španělský světců (sv. Isidor rolník, sv. Terezie z Ávily) i dalšími projevy hispánské zbožnosti v barokních Čechách (kapitola Španělská etapa Emauzského kláštera). Stranou svého zájmu Štěpánek samozřejmě neponechává ani hispánské politické vlivy, které do Českého království pronikaly především prostřednictvím vládnoucí habsburské dynastie (kapitoly Rodilý Španěl na českém trůně a Filip II. a jeho doba). Skutečnost, že v Českém království i ve Španělsku vládli v 16. a 17. století příslušníci téže dynastie, se ostatně projevila jak zvýšenou přítomností Španělů v Praze (Poznámky k vybraným náhrobníkům Španělů 16. a 17. století v Praze) tak i tím, že někteří poddaní českého krále vstupovali do služeb španělských Habsburků (Český jezuita Jakub Kresa ve Španělsku).
Přestože až na drobné výjimky byly všechny tyto studie již uveřejněny v nejrůznějších časopisech i sbornících, jejich vydání v souborné monografii lze bezesporu uvítat. Přináší totiž nejenom praktické výhody v podobě lepší dostupnosti Štěpánkových studií, nýbrž též jistý posun kvalitativní. Za pomoci zvoleného přístupu má autor mnohem větší možnost čtenáře poučit o tom, že vazby mezi Českým královstvím a vzdálenou zemí na Pyrenejském poloostrově nebyly v raném novověku dílem nahodilosti, stejně jako, že se nejednalo o pouta jednostranná, okrajová či úzce vymezená na jednu oblast života. Zjednodušeně řečeno uveřejnění zmiňovaných studií v jediném svazku umožní čtenáři, aby sledovanou problematiku vnímal v celé její rozmanitosti.
Na neposledním místě je třeba ocenit rovněž skutečnost, že autor své starší práce na řadě míst doplnil o poznatky, které přineslo bádání v poslední době. Platí to především o pasážích věnovaných politickým dějinám, kde za uplynulých deset let vzniklo hned několik zásadních monografií českých i zahraničních autorů, jež výrazným způsobem rozhojnily naše znalosti sledované problematiky.
Kapitoly, které jsou obsaženy v recenzovaném svazku, představují velice pestrou mozaiku témat z česko-španělských vztahů a bezpochyby se stanou základním zdrojem informací pro všechny zájemce o historii Španělska a španělskou kulturu.

Z recenzního posudku: doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů

  • Product Code: Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů
  • Availability: 1
  • 380CZK

  • Ex Tax: 380CZK