Teorie kanonického práva   [Theory of canon law]


Hrdina, Ignác Antonín - Szabo, Miloš

brožovaná,  460 str., 1. vydání 

vydáno: srpen 2018

ISBN 9788024639192


anotace obsah

Kniha Teorie kanonického práva přináší ucelený studijní materiál pro všechny, kteří se primárně na vysokých školách nebo sekundárně v různých církevněprávních institucích zabývají kanonickým právem. Publikace autorů přednášejících teorii práva, kanonické právo i jeho dějiny na pražské Katolické teologické fakultě tak doplňuje česky psanou právnickou literaturu o doposud chybějící oblast a má předpoklady stát se učebnicí tohoto předmětu pro několik nejbližších generací. Součástí knihy jsou nejen rozsáhlé rejstříky, ale i 88 právních pravidel z Knihy šesté Bonifáce VIII., která ani po staletích neztratila nic ze své aktuálnosti.


Seznam zkratek


Úvod


ČÁST PRVNÍ: POJEM KANONICKÉHO PRÁVA A POJMY SOUVISEJÍCÍ


Pojem práva obecně

Pojem práva v různých významech

Různé přístupy k právu (právo přirozené a právo pozitivní)

Jusnaturalistický přístup

Juspozitivistický přístup

Sociologické přístupy

Právo božské a právo lidské 

Právo kanonické, právo konfesní a právo církevní


Právo kanonické

Specifické rysy kanonického práva

Princip personality kanonického práva

Rozlišování vnějšího a vnitřního oboru

Princip kanonické umírněnosti

Princip koncentrace moci

Absence přímého donucení

Pojem a předmět kanonického práva

Pojem kanonického práva

Předmět kanonického práva


Právo světské a právo kanonické

Pohled do právních dějin

Platnost kanonického práva v současnosti

Možné kolize

Kanonické právo a neprávní normativní systémy

Kanonické právo a křesťanská morálka

Kanonické právo a katolická dogmatika


ČÁST DRUHÁ: KANONICKÉ PRÁVO JAKO VĚDECKÁ A PEDAGOGICKÁ DISCIPLÍNA


Kanonické právo jako vědecká disciplína

Předmět a metoda kanonickoprávní vědy

Systém kanonickoprávní vědy

Propedeutické disciplíny

Kanonickoprávní dogmatika

Sdružené (aplikované) právní vědy

Související disciplíny


Kanonické právo jako pedagogická disciplína

Výuka kanonického práva v kněžských seminářích a na teologických fakultách

Výuka kanonického práva na církevních fakultách a institutech kanonického práva

Výuka kanonického práva na "světských" právnických fakultách

Kanonické právo a teologie


ČÁST TŘETÍ: KANONICKÉ PRÁVO V OBJEKTIVNÍM SMYSLU


Formální prameny platného kanonického práva

Pojem a klasifikace pramenů kanonického práva

Kanonické normativní právní akty (kanonické právní předpisy)

Pojmové znaky kanonického normativního právního aktu

Obecná klasifikace kanonických normativních právních aktů

Klasifikace podle stupně právní síly

Klasifikace podle působnosti

Klasifikace podle Kodexu kanonického práva

Církevní zákony

Pojem církevního zákona

Kodifikace v církevním zákonodárství

Subjekty zákonodárné pravomoci a označení jejích zákonů

Obecně závazná nařízení

Obecné prováděcí předpisy

Tvorba a novelizace kanonických právních předpisů

Kanonická normotvorba

Novelizace právních předpisů

Struktura kanonického právního předpisu

Jazyk kanonického právního předpisu

Sbírky kanonických právních předpisů

Instrukce, stanovy a jednací řády

Normativní instrukce

Stanovy

Jednací řády

Závaznost dokumentů Apoštolského stolce

Kanonickoprávní obyčeje

Pojem právního obyčeje obecně i v kanonickém právu

Klasifikace kanonickoprávních obyčejů

Podmínky vzniku kanonickoprávního obyčeje

Zrušení kanonickoprávního obyčeje

Kanonické normativní právní smlouvy

Prameny kanonického práva podle právní síly


Normy kanonického práva

Pojem, struktura a klasifikace kanonickoprávních norem

Pojem kanonickoprávní normy

Struktura kanonickoprávních norem

Strukturní prvky právní normy

Druhy hypotéz, dispozicí a sankcí

Klasifikace kanonickoprávních norem

Subjekty kanonickoprávních norem a komunikace mezi nimi

Subjekty kanonickoprávních norem

Komunikace mezi subjekty kanonickoprávních norem

Platnost kanonickoprávních norem

Působnost kanonickoprávních norem

Časová působnost (účinnost)

Uzemní působnost

Osobní působnost

Věcná působnost

Neúčinnost kanonickoprávních norem v individuálních případech

Dispenz a privilegium

Pochybnost

Neznalost a omyl

Epikie

Výklad kanonickoprávních norem

Typy výkladu z hlediska subjektu interpretace

Výklad autentický, resp. legální

Výklad forenzní

Výklad úřední

Výklad doktrinární

Typy výkladu z hlediska metody interpretace

Výklad gramatický

Výklad systematický

Výklad teleologický

Výklad historický

Výklad logický

Typy výkladu z hlediska poměru designantu a designátu

Výklad doslovný

Výklad rozšiřující

Výklad zužující

Vyplnění mezer v normách církevních zákonů

Kanonickoprávní principy


Systém kanonického práva

Jednota a diferencovanost systému kanonického práva

Členění systému kanonického práva

Odvětví kanonického práva

Ustavní právo

Řeholní právo

Magisteriální právo

Sanktifikační právo

Manželské právo

Majetkové (patrimoniální) právo

Trestní právo hmotné

Procesní právo

Kanonizační právo

Liturgické právo

Konkordátní právo


ČÁST ČTVRTÁ: REALIZACE KANONICKÉHO PRÁVA


Kanonickoprávní vztahy

Pojem a struktura kanonickoprávního vztahu

Pojem kanonickoprávního vztahu

Struktura kanonickoprávního vztahu

Kanonickoprávní skutečnosti

Subjektivní kanonickoprávní skutečnosti

Právní jednání

Protiprávní jednání

Objektivní kanonickoprávní skutečnosti

Právní události

Protiprávní stavy

Svátosti jako kanonickoprávní skutečnosti

Čas jako právní událost

Preskripce (vydržení a promlčení)

Prekluze

Počítání času

Právní domněnky a fikce

Právní domněnky

Právní fikce

Subjekty kanonickoprávního vztahu

Účastníci právního dění v církvi

Fyzické osoby

Právnické osoby

Orgány veřejné moci

Způsobilost k právům a povinnostem

Způsobilost k právnímu jednání

Způsobilost k protiprávnímu jednání

Obsah kanonickoprávního vztahu

Subjektivní právo (oprávnění)

Právní povinnost

Objekt (předmět) kanonickoprávního vztahu


Aplikace kanonického práva

Pojem aplikace kanonického práva

Etapy aplikace kanonického práva

Zjištění skutkového stavu případu (quaestiones facti)

Právní kvalifikace případu (quaestiones iuris)

Subsumpce skutkového stavu pod právní normu; uvážení aplikujícího orgánu

Vydání aktu aplikace práva

Akty aplikace kanonického práva

Pojem aktu aplikace kanonického práva

Klasifikace aktů aplikace kanonického práva

Vlastnosti aktů aplikace kanonického práva

Právní moc

Účinnost

Vykonatelnost

Struktura aktů aplikace práva

Struktura soudních aktů aplikace práva (rozsudků)

Struktura správních aktů aplikace práva


Kanonickoprávní odpovědnost

Pojem kanonickoprávní odpovědnosti

Protiprávní jednání a jeho následky

Kanonickoprávní delikty

Skutková podstata právního deliktu a její znaky

Subjekt deliktu

Subjektivní stránka deliktu

Objekt deliktu

Objektivní stránka deliktu

Klasifikace deliktů


ČÁST PÁTÁ: CÍRKEV, VEŘEJNÁ MOC A PRÁVO


Otázka justifikace moci v církvi

Proč vůbec moc v církvi?

Proč moc jen pro duchovní?


Moc a úřady v církvi

Pojem moci v církvi

Klasifikace jurisdikční moci

Bipartice moci podle originarity

Moc řádná

Moc delegovaná

Tripartice moci podle obsahu

Moc zákonodárná

Moc soudní

Moc výkonná (správní)

Doplnění výkonné moci (princip Ecclesia supplet)

Zánik jurisdikční moci

Církevní úřady

Pojem církevního úřadu

Obsazování církevních úřadů

Pozbytí církevních úřadů


Právo v církvi

Proč vůbec právo v církvi? (otázka po justifikaci kanonického práva)

Zákonnost v církvi: pojem a kanonickoprávní záruky

Pojem zákonnosti a její aspekty

Právní záruky zákonnosti v církvi

Prostředky nápravy vadných normativních právních aktů

Prostředky nápravy vadných individuálních právních aktů; správní soudnictví

Neplatnost vadných právních úkonů

Kontrola nad dodržováním zákonnosti

Rozhodování sporů

Právní donucení

Legitimita kanonického práva

Permanence kanonického práva

Dynamika a stabilita kanonického práva

Efektivita kanonického práva a jeho působení v církvi

Kanonické právo a informatika


ČÁST ŠESTÁ: KANONICKÉ PRÁVO A HODNOTY


Kanonickoprávní axiologie

Kanonické právo jako hodnotící i hodnotový systém

Kanonické právo jako hodnotící systém

Kanonické právo jako hodnota

Právní vědomí křesťanů 


Kanonické právo a svoboda křesťana

Svoboda od hříchu a od Zákona a "směnitenosť svobody

Svoboda v právu

Svoboda v kanonickém právu

Svoboda křesťana a jeho podřízenost pastýřům církve


Kanonické právo a spravedlnost

Pojem, principy a klasifikace spravedlnosti

Sociální spravedlnost v učení a právu katolické církve


Kanonické právo a právní jistota křesťana v církvi

Pojem právní jistoty

Vymahatelnost kanonického práva

Ochrana subjektivních práv; nabytá práva

Předvídatelnost aplikace práva, předpoklady seznatelnosti práva

Obecná dostupnost právních předpisů

Jasnost a srozumitelnost právních norem

Nepřípustnost retroaktivity právních norem

Právní moc rozhodnutí

Aplikace právních sankcí

Právo na zákonný proces


Kanonické právo a kultura

Právní kultura (právní styl)

Kultura kanonického práva

Kanonické právo jako součást duchovní kultury


Závěr

Příloha: 88 právních pravidel z Knihy šesté Bonifáce VIII

Shrnutí

Summary

Seznam použitých pramenů

Seznam použité, resp. doporučené literatury

Slovník vybraných latinských výrazů a sentencí (použitých v textu)

Jmenný rejstřík

Věcný rejstřík

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Teorie kanonického práva [Theory of canon law]

  • Product Code: Teorie kanonického práva [Theory of canon law]
  • Availability: 1
  • 450CZK

  • Ex Tax: 450CZK