Autor:


M. Bečvářová a kol.


 


STRUČNÁ ANOTACE


Tato monografie 


. Je věnovana životu


a dilu Henryho Lowiga (1904–1995), zapomenuteho matematika pochazejiciho


z Čech, jehož komplikovany osud a vědecka draha odražeji nelehky vyvoj naši


země ve 20. stoleti.


Prvni velkou inspiraci k sepsani teto prace bylo objeveni vzajemne osob-


ni i odborne korespondence Henryho Lowiga a akademika Vladimira Kořinka


(1899–1981), ktera je uložena v Archivu Akademie věd Česke republiky v Praze.


Druhym impulsem bylo nalezeni Ingrid Jackson (dcery Henryho Lowiga)


a Libuše Lowig (manželky Henryho Lowiga), ktere žiji v australskem Sydney


a s neobyčejnym zajmem a ochotou umožnily studium rodinneho archivu.


Henry Lowig (Heinrich L¨owig, resp. Jindřich L¨owig), pražsky rodak po-


chazejici z německe židovske rodiny, absolvoval německe realne gymnazium


v Liberci a Přirodovědeckou fakultu Německe univerzity v Praze. Ve třicatych


letech působil jako asistent nebo suplujici profesor na různych německych


střednich školach v Čechach i na Moravě. Byl take soukromym docentem ma-


tematiky na Německe univerzitě v Praze, kde přednašel zakladni kurz mate-


matiky a vyběrove přednašky zmoderni matematiky“. Jeho slibnou odbornou


i pedagogickou karieru přerušila druha světova valka a zrůdne nacisticke rasove


zakony. Ani po jejim ukončeni však nemohl ziskat žadne řadne učitelske misto


ani na vysoke, ani na středni škole, neboť byl podle zakonů nove Československe


republiky považovan za Němce, resp. narodnostně nespolehliveho občana.


Proto v roce 1948 přijal misto učitele matematiky na univerzitě v australskem


Hobartu a Československo definitivně opustil. Rozhodl se pro život v emigraci


a po unorovem komunistickem převratu se již do sve rodne země nevratil.


V roce 1957 se přestěhoval do kanadskeho Edmontonu, kde ziskal misto řadneho


univerzitniho profesora matematiky a přednašel až do sveho penzionovani


v roce 1972.


Poznamenejme, že se Henry Lowigstyděl“ za svůj německy původ a za


vše, co Němci za druhe světove valky udělali, proto si nechal uředně změnit


jmeno, aby nebyl s německou komunitou vice spojovan, již nikdy nepromluvil


německy, v jeho rodině se hovořilo česky, udržovaly se česke zvyky a tradice. Na


Čechy, českou zemi a jeji kulturu nedal dopustit, po cely život udržoval pisemny


kontakt se svymi českymi přateli a kolegy; jeho dopisy psane perfektni češtinou


ukazuji jeho hluboky zajem o rozvoj naši matematiky.


Tato monografie se snaži připomenout Lowigovy životni osudy, osobni,


moralni a eticke postoje, ktere si plnym pravem zaslouži naši pozornost, uctu


a obdiv, a zhodnotit jeho matematickou praci.


⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆


1


2


Prvni čast monografie podrobně popisuje osudy Henryho Lowiga, jeho otce,


matky i sestry, a take jeho rodiny, pedagogickou a vědeckou praci, o nichž


v naši matematicke komunitě neni již teměř nic znamo. Hodnoti jeho odborne


studie a pokouši se je zařadit do kontextu evropskeho i světoveho vyvoje mate-


matiky. Tyto partie byly sepsany na zakladě archivniho badani, studia knižni


a časopisecke literatury, odbornych monografii a učebnic, časopiseckych praci


a novinovych zprav.


Ve druhe časti monografie jsou uvedeny faktograficke přilohy. Jedna se


o seznam Lowigovych časopiseckych praci doplněny odkazy na jejich recenze,


seznam Lowigovych recenzi a Lowigovu neobyčejně hlubokou osobni vzpominku


na nelehke obdobi prožite v německych pracovnich taborech.


Třeti časti monografie je obrazova přiloha obsahujici reprodukce některych


dobovych dokumentů a fotografii. Praci uzavira anglicke resume a rejstřik.


⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆


Děkuji všem kolegům, kteři se mnou v uplynulych třech letech diskutovali


o životnich osudech a dile Henryho Lowiga. Z těchto rozhovorů vyplynula řada


cennych podnětů a namětů. Je mou milou povinnosti vyjadřit poděkovani


předevšim profesoru Vlastimilu Dlabovi, docentu Jindřichu Bečvařovi a dok-


toru Antoninu Slavikovi, kteři analyzovali a zhodnotili Lowigovy prace a dosa-


žene vysledky v algebře (teorie svazů, algebry), linearni algebře a funkcionalni


analyze (teorie dimenzi) a matematicke analyze (diferenčni a diferencialni


rovnice). Za zapůjčeni Lowigovych rodinnych a archivnich materialů, pomoc s


cizojazyčnymi překlady a všestrannou podporu děkuji Ingrid Jackson ze Syd-


ney. Děkuji rovněž profesoru Ivanu Netukovi a doktoru Zdeňku Poustovi za


pečlivou recenzi rukopisu a naměty, ktere přispěly k dokončeni monografie,


panu doktoru Janu Škodovi z Archivu hlavniho města Prahy za pomoc při


patrani po archivnich a knižnich materialech.


Děkuji pracovnikům archivů a knihoven, kteři mi při patrani po archivaliich


a literatuře pomahali. Při praci byly využity zejmena materialy z nasledu-


jicich instituci: Archiv ČVUT v Praze, Archiv Univerzity Karlovy, Archiv


Akademie věd ČR v Praze, Narodni archiv Česke republiky v Praze, Archiv


hlavniho města Prahy, Archiv bezpečnostnich složek (Praha), Statni okresni


archiv Liberec, Statni okresni archiv Pardubice, Vojensky historicky archiv


v Praze, soukromy rodinny archiv rodiny Lowig-Jackson v Sydney, Narodni


knihovna Česke republiky (Praha), Knihovna Matematicko-fyzikalni fakulty


UK, Knihovna Matematickeho ustavu Akademie věd ČR, Zakladni knihovna


Akademie věd ČR v Praze, Knihovna J. A. Komenskeho v Praze.


Martina Bečvařova


 


 


OBSAH


Úvodní slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5


I. Životni osudy a dilo Henryho Lowiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7


M. Bečvářová: Rodokmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


M. Bečvářová: Historické souvislosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10


M. Bečvářová: Životní příběh Heinricha L¨owiga – Jindřicha L¨owiga


Henryho Lowiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


A. Slavík: L¨owigovy práce o funkcionálních rovnicích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69


J. Bečvář: L¨owigovy práce z funkcionální analýzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81


J. Bečvář, V. Dlab: L¨owigovy práce z algebry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117


II. Faktograficke přilohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137


Seznam publikací Henryho Lowiga (M. Bečvářová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139


Seznam recenzí Henryho Lowiga (M. Bečvářová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145


Mé zážitky v době od 14. října 1944 do 5. května 1945 (H. Lowig) . . . . . . .149


III. Obrazova přiloha (M. Bečvářová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155


Seznam obrazových příloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157


Přílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164


IV. Summary (M. Bečvářová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261


English summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263


Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279


1


 


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Zapomenutý matematik Henry Lowig 1904-1995

  • Product Code: Zapomenutý matematik Henry Lowig 1904-1995
  • Availability: 1
  • 520CZK
  • 500CZK

  • Ex Tax: 500CZK