ÚVODNÍ SLOVO

Tato monografie je rozšiřenou verzi me doktorske disertačni prace, jež byla

Je věnovana životu a dilu Wilhelma Matzky (1798–1891), profesora

matematiky na pražske technice a univerzitě, dlouholeteho člena Královské

české společnosti nauk a autora několika monografii, učebnic a řady odbornych

članků z matematiky, fyziky, chronologie, astronomie a geodezie. Prace je

zcela původni, přinaši zhodnoceniMatzkova života, jeho vědeckych, odbornych,

pedagogickych a organizačnich aktivit. Diky historickym exkurzům a vzajem-

nym souvislostem podava pohled na stav a vyvoj německeho, českeho i evrop-

skeho matematickeho prostředi v 19. stoleti.

Učitelskou drahu W. Matzka zahajil v rakouske armadě, když jako poručik

videňskeho sboru bombardyrů vyučoval ve sborove škole vyšši matematiku

a mechaniku. V te době se take rozhodl pro pedagogickou drahu mimo armadu.

Pilně navštěvoval nepovinne matematicke a fyzikalni přednašky na videňske

univerzitě a polytechnice, v dobře vybavene armadni knihovně vašnivě stu-

doval klasicka matematicka dila, uspěšně přepracoval a zmodernizoval obsahle

učebnice matematiky, ktere byly pro vyuku ve sboru použivany beze změny již

vice než půl stoleti.

Po absolvovanem konkurzu nastoupil v roce 1837 jako řadny profesor ele-

mentarni matematiky na filozofickou školu v Tarnově, ktera byla nově zřizena

jako dvoulety kurz zaměřeny na připravu studentů k univerzitnimu studiu.

Když byl ve 40. letech založen časopis Archiv der Mathematik und Physik,

W. Matzka jej nejen pečlivě pročital, ale rovněž do něho sam nadšeně přispi-

val. Během dvanactileteho působeni v Tarnově publikoval rozsahlou monografii

o chronologii a bezmala dvacitku delšich či kratšich članků věnovanych převažně

geometrii.

Koncem 40. let přišel W. Matzka do Prahy. Po kratkem působeni na poly-

technice byl v roce 1850 jmenovan řadnym profesorem matematiky s německou

vyučovaci řeči na pražske univerzitě, kde působil až do roku 1871. Pravidelně

vyučoval algebru, diferencialni a integralni počet, planimetrii, stereometrii,

analytickou geometrii a sferickou trigonometrii. V dalšich přednaškach se věno-

val aktualnim a modernim oblastem. Vykladal tak o počtu pravděpodobnosti,

teorii čisel, rovnicich vyššich stupňů a zakladech variačniho počtu. Zaměřil se

předevšim na vychovu budoucich středoškolskych učitelů, dohližel na zkoušky

učitelske způsobilosti, podilel se na fakultnim a univerzitnim děni. Vedle toho

aktivně působil v Královské české společnosti nauk, pokračoval v sepisovani

učebnic, članků a odbornych praci. Z tohoto obdobi pochazi jeho nejvyznam-

nějši matematicke prace věnovane vyuce a historii logaritmů, komplexnim čis-

lům, historii algebraickych rovnic, determinantům a jejich aplikacim v analy-

ticke geometrii. Publikoval take několik članků z geometrie, rovinne a sfericke

trigonometrie, matematicke analyzy, dvě pojednani z geodezie, tabulky pro

přepočet rakouskych peněz a obsahle pojednani z chronologie. Ovlivněn dlou-

holetym suplovanim stolice matematicke fyziky na univerzitě sepsal několik vice

či meně rozsahlych fyzikalnich praci.

3

    

Tato monografie obsahuje jedenact kapitol, zavěrečne zamyšleni, faktogra-

ficke a obrazove přilohy, anglicke a německe resume, seznam prostudovanych

archivnich pramenů a použite literatury.

Uvodni kapitola ma vyrazně biograficky charakter; podrobně popisuje Matz-

kovy životni osudy, pedagogicke, odborne, organizačni a spolkove aktivity.

Předchazi ji stručny přehled vyznamnych Matzkovych životnich dat. Je nutno

zminit, že se i přes obsahlou a důkladnou badatelskou činnost v našich i zahra-

ničnich archivech a knihovnach nepodařilo dohledat Matzkův portret; pravdě-

podobně se nedochoval.

Druha kapitola rozebira dvoudilnou učebnici matematiky, kterouW. Matzka

sepsal pro vyuku ve škole videňskeho sboru bombardyrů i dalšich vojenskych

školach. Detailně v ni zpracoval učivo od zakladů aritmetiky přes algebru a geo-

metrii až po vyšši analyzu.

Třeti kapitola podava přehled o Matzkovych aktivitach v geometrii, go-

niometrii, rovinne a sfericke trigonometrii. Během vice než třicetilete činnosti

sepsal 19 vice či meně rozsahlych odbornych stati, v nichž se zminěne oblasti

často prolinaji, doplňuji nebo na sebe navazuji; proto byly zpracovany společně.

Ve čtvrte, pate a šeste kapitole jsou podrobně analyzovany a zhodnoceny

Matzkovy prace o logaritmech, komplexnich čislech a determinantech. Jedna

se o učebnice, obsahla pojednani nebo monografie, ktere vystihuji jeho orientaci

na moderni temata dane doby.

S ohledem na zařazeni Matzkovych praci do doboveho kontextu tvoři uvod

třeti až šeste kapitoly stručny nastin historie dane discipliny. V zavěru kapitol

jsou navic připomenuty podobne aktivity a dila dalšich českych i evropskych

matematiků, vysokoškolskych a středoškolskych profesorů.

Sedma kapitola je věnovana Matzkovym publikacim, ktere se tykaji teorie

čisel, matematicke analyzy, algebry a jeji historie, logicke vystavby matema-

tiky a zakladů statistiky; uvedeny jsou take jeho dva dochovane matematicke

rukopisy.

Osma kapitola dokumentuje Matzkův zajem o oblasti spojene s matema-

tickymi aplikacemi. Podrobně analyzuje jeho činnost v chronologii, přibližuje

jeho prace z astronomie, geodezie a specialni tabulky.

Devata a desata kapitola jsou věnovany Matzkovym aktivitam ve fyzice.

Devata kapitola připomina jeho pedagogicke a odborne působeni v teto oblasti,

desata kapitola přinaši hlubši analyzu jeho fyzikalnich praci.

V jedenacte kapitole je přibližen Matzkův rukopis z šachove teorie.

Zavěrečne zamyšleni přinaši stručne shrnuti vysledků prace, připomina uskali

badatelske činnosti, ukazuje navaznosti na již existujici studie věnovane mate-

matice a jejimu vyučovani v našich zemich a možnosti dalšiho využiti prace.

V zavěru jsou zařazeny faktograficke přilohy. Jedna se o podrobny seznam

Matzkovych publikaci doplněny odkazy na jejich recenze a citace v referativnich

4

časopisech a bibliografickych pracich, přehled jeho pedagogicke činnosti a sez-

nam jeho korespondence dochovane v českych a rakouskych archivech. Nasle-

duje obrazova přiloha obsahujici reprodukce některych dobovych dokumentů

a ilustraci. Praci uzavira anglicke a německe resume, seznam prostudovanych

archivnich pramenů a použite literatury.

    

Děkuji na tomto mistě všem, kteři se mnou v uplynulych pěti letech disku-

tovali o osobnosti, pedagogicke a odborne činnosti Wilhelma Matzky, o stavu,

vyvoji a vyznamnych představitelich německe matematiky v českem prostředi

v průběhu 19. stoleti. Z těchto rozhovorů vyplynula řada cennych podnětů.

Velke poděkovani za obětave odborne vedeni, za všestrannou pomoc, inspiraci

a povzbuzeni patři zejmena me školitelce doc. RNDr. Martině Bečvařove, Ph.D.

Děkuji take oběma oponentům me disertačni prace, doc. RNDr. Jaroslavu

Horovi, CSc., z Pedagogicke fakulty Zapadočeske univerzity v Plzni, s nimž

jsem navic konzultovala kapitolu o šachove teorii, a RNDr. Magdaleně Hykšove,

Ph.D., z Dopravni fakulty Českeho vysokeho učeni technickeho v Praze, a take

doc. RNDr. Leo Bočkovi, CSc., z Matematicko-fyzikalni fakulty Univerzity

Karlovy v Praze, kteři velmi pečlivě pročetli text a jejichž připominky při-

spěly mimo jine k zavěrečnym upravam monografie a k odstraněni drobnych

nedopatřeni. Děkuji take doc. Ing. Ivanu Štollovi, CSc., z Fakulty jaderne

a fyzikalně inženyrske Českeho vysokeho učeni technickeho v Praze, ktery pro

monografii sepsal kapitolu věnovanou odborne analyze Matzkova fyzikalniho

dila. Me poděkovani naleži take prof. PhDr. Marii Blahove, DrSc., z Filo-

zoficke fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s niž jsem podrobně konzultovala

kapitolu o chronologii, Mgr. Miloši Dostalovi z odděleni rukopisů a starych

tisků Narodni knihovny Česke republiky v Praze za pomoc při patrani po

Matzkovych rukopisech i jejich naslednem zpracovani a PhDr. Janu Škodovi

z Archivu hlavniho města Prahy za pomoc při archivnim patrani po Matzkově

rodině. Zvlaštni poděkovani patři take mym kolegům Mgr. Daně Trkovske

za přatelske diskuze o doktorskem studiu, tematu disertačni prace a pečlive

pročteni časti rukopisu a RNDr. Ing. Jaroslavu Richterovi za pomoc při poči-

tačovem zpracovani obrazove přilohy prace. Rovněž děkuji svemu přiteli Jorgu

Leonhardtovi za pečlive pročteni německe časti rukopisu a za všestrannou pod-

poru, sve sestře Ivetě a svym rodičům Marii a Františkovi Chocholovym za

mnohaletou bezmeznou podporu, povzbuzovani a trpělivost.

Děkuji take pracovnikům archivů a knihoven, kteři mi pomahali při patrani

po archivnich pramenech a literatuře. Při praci byly využity zejmena materialy

z nasledujicich instituci: Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Archiv Akademie

věd Česke republiky v Praze, Narodni archiv Česke republiky v Praze, Archiv

hlavniho města Prahy, Moravsky zemsky archiv v Brně, Zemsky archiv v Opavě

(pobočka Olomouc), Statni oblastni archiv v Litoměřicich, Osterreichisches

Staatsarchiv in Wien, Archiv der Technischen Universitat in Wien, Archiwum

Diecezjalne w Tarnowie, Knihovna Matematicko-fyzikalni fakulty Univerzity

Karlovy v Praze, Knihovna Matematickeho ustavu Akademie věd Česke repub-

5

liky v Praze, Narodni knihovna Česke republiky v Praze, Knihovna Narodniho

muzea v Praze, Osterreichische Nationalbibliothek in Wien, Universitatsbiblio-

thek in Wien, Bibliothek der Technischen Universitat in Wien, Bibliothek der

Osterreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Michaela Chocholová

6

 

 

 

OBSAH

Uvodni slovo (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Obsah (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Stručny běh života Wilhelma Matzky (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wilhelm Matzka (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Učebnice – Vorlesungen uber die Mathematik (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . 43

Geometrie (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Logaritmy (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Komplexni čisla (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Determinanty (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

Ostatni matematicke prace (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Aplikace matematiky (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Fyzika I. (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Fyzika II. – Odborna analyza Matzkova fyzikalniho dila (I. Štoll) . . . . . . . . 143

Ostatni prace (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

Zavěrečne zamyšleni (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Faktograficke přilohy (M. Chocholova)

Seznam publikaci Wilhelma Matzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Přehled pedagogicke činnosti Wilhelma Matzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

Korespondence Wilhelma Matzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Obrazova přiloha (M. Chocholova)

Seznam obrazovych přiloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

Obrazova přiloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Summary – anglicke shrnuti (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Zusammenfassung – německe shrnuti (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225

Seznam literatury (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Seznam prostudovanych archivnich pramenů (M. Chocholova) . . . . . . . . . . . 241

3

 

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý

Wilhelm Matzka (1798- 1891)

  • Kód výrobku: Wilhelm Matzka (1798- 1891)
  • Dostupnost: 2
  • 400CZK

  • Cena bez DPH: 400CZK