Analýza privatizačního procesu v České republice  Zeman, Karel

brožovaná,  296 str., 1. vydání
vydáno: únor 2016

            Transformace české ekonomiky po roce 1989 znamenala nejradikálnější změnu národního hospodářství od roku 1918, kdy vzniklo Československo. Jako celek bývá často laickou a někdy i odbornou veřejností ztotožňována pouze s částí privatizačního procesu, přestože ji tvořila liberalizace cen a zahraničního obchodu, makroekonomická stabilizace a změny (transformace) vlastnických práv. Naopak privatizační proces bývá často neoprávněně zužován pouze na část privatizačního procesu realizovaného Fondem národního majetku ČR a Ministerstvem financí ČR, které realizovalo privatizaci majetkových účastí – akcií – prostřednictvím kuponů. Zcela se opomíjí realizace privatizačního procesu prostřednictvím Pozemkového fondu ČR, který z hlediska počtu provedených právních úkonů při privatizaci zemědělského a lesnického majetku převyšuje Fond národního majetku ČR více než pětapadesátkrát. Cílem této monografie je zpracování základních teoretických východisek a testování praktické aplikovatelnosti ekonomických teorií renomovaných ekonomických fundamentalistů, strukturované analýzy právního rámce, institucionálního zajištění, vlastního vývoje privatizačního procesu a makroekonomické a statistické analýzy privatizačního procesu jako celku.
Kniha je určena odborné veřejnosti a zájemcům o studium ekonomie, národního hospodářství, teorie vlastnických práv a transformace národního hospodářství. Jejím volným pokračováním jsou publikace věnované problematice restitucí a obecně změnám vlastnických práv v ČR.

 

Po celé období transformačního procesu české ekonomiky po politických změnách v roce 1989 a 1992 jsme slyšeli a četli řadu názorů, polemik, politických i odborných stanovisek na průběh a výsledky privatizačního procesu v CR. Autorovi se podařilo vypracovat komplexní pohled, analýzu celého procesu v jednotlivých etapách a věcných souvislostech. Je zřejmé, že pro tuto velmi náročnou i zodpovědnou práci využil odborné zkušenosti získané během svého profesionálního působení na Fondu národního majetku, Pozemkovém fondu, Ministerstvu financí a dalších institucí.
Je nesporné, že privatizace byla vedle politických změn jedním ze zásadních pilířů transformace české ekonomiky a měla také značný vliv na uspořádání české společnosti.
Autor velmi kvalifikovaně propojil poznání ekonomických teorií s analýzou právního rámce a institucionálního zajištění privatizačního procesu.
Objektivně popisuje a hodnotí názorové neshody při formulování i realizaci základních zásad privatizačního procesu. Velmi přínosné je také hodnocení činnosti a vlivu základních institucí, které řídily nebo se podílely na realizaci privativního procesu.
Autorovi se podařilo věcně skloubit a souhrnně vyhodnotit základní rysy privatizačního procesu. Od nápravy politických procesu a etických křivd -restituce až po vytvoření podmínek pro činnost liberálně orientované ekonomiky.
Hodnocení privatizačního procesu v kapitole 5. podává ucelený objektivní obraz celého průběhu privatizace - od stanovení priorit, metod řízení až k souhrnnému hodnocení. Tuto část publikace považuji za nejcennější, neboť poskytuje objektivní hodnocení a odpovědi na otázky (někdy dosud nezodpovězené), které často zaznívají v odborných a politických diskusích a jsou občas také zneužívány v politických "soubojích". Autor, na základě vlastních zkušenosti a statistických a analytických podkladů, komplexně vyhodnotil průběh a výsledky celého privatizačního procesu a srozumitelným a věcně podloženým způsobem provedl analýzu kladů a záporů celého privatizačního procesu. Některá poznání jako např. neefektivnost využití finančních zdrojů z privatizace, legislativně právní nedostatečnost, nedostatečná podpora investičního prostředí pro české firmy, neukončená likvidace některých státních podniků mohou sloužit nejen jako poučení, ale i jako návod pro budoucí rozhodování především v oblasti zkvalitňování podnikatelského prostředí v ČR.
Souhlasím s autorem, že za největší negativum celého privatizačního procesu je možné považovat nevyužití výnosů z privatizace pro budoucí priority CR - výstavba dopravní infrastruktury, penzijní a důchodová reforma atd.
Publikace v sobě zahrnuje vyvážený poměr mezi fundovanou a strukturovanou analýzou a syntézou. Je to zatím jediná publikace, která souhrnně hodnotí privatizační proces v CR ve všech jeho souvislostech. Z tohoto pohledu bude velmi užitečná pro odbornou i politickou sféru a přináší také nová poznání pro studenty.

Z recenzního posudku: Doc. Ing. Václav Petříček, CSc.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Analýza privatizačního procesu v České republice Zeman, Karel

  • Product Code: Analýza privatizačního procesu v České republice Zeman, Karel
  • Availability: 1
  • 320CZK

  • Ex Tax: 320CZK