Antropologie a Melanésie  Soukup, Martin

          vázaná, 664 str., 1. vydání  vydáno: březen 2014

             Kniha Martina Soukupa reflektuje vývojové proměny sociální a kulturní antropologie a současně popisuje a interpretuje hlavní rysy melanéských kultur. Sleduje osudy významných antropologů, všímá si okolností, za nichž podnikli své terénní výzkumy, a tlumočí jejich interpretace nativních kultur. Kromě rozsáhlé literatury těží také z vlastních zkušeností autora nabytých při terénních výzkumech na Nové Guineji. Její předností je přehledné a systematické zpracování tématu a bohatý obrazový a mapový materiál. Je určena jak studentům antropologie, etnologie a sociologie, tak odborníkům i zájemcům o otázky kulturní rozmanitosti a jejího poznávání.

             V melanéském kulturním okruhu působila a působí řada významných antropologů: Bronislaw Kasper Malinowski (1884-1942) (Trobriandovy ostrovy), Margaret Meadová (1901-1978) (ostrov Manus a Nová Guinea) nebo Gregory Bateson (1904-1980) (Nová Guinea), Alfred Cort Haddon (1855-1940) a mnozí další. Zmínění antropologové učinili melanéské sociokulturní systémy předmětem antropologického výzkumu od rozvoje sociokulturní antropologie jako samostatné vědní disciplíny. Ve svých výzkumech dospěli k významným empirickým, metodologickým a teoretickým objevům, které se staly trvalou součástí antropologických bádání.

V posledních letech se k zmíněným badatelům připojil český antropolog Martin Soukup, který zde (Papua-Nová Guinea) provedl řadu významných terénních výzkumů, jejichž výsledky obohatily mezinárodní antropologii. Zároveň se zabýval dějinami antropologického bádání v této oblasti; výsledky shrnul v posuzované monografii.

Předmětem monografie je analýza a interpretace vývojových proměn antropologie v kontextu terénních výzkumů uskutečněných v Melanésii. Zvláštní pozornost je věnována antropologickým výzkumů a kulturám Papuy-Nové Guineje. Metodologicky se práce opírá zejména o analýzu primárních pramenů. Při výkladu některých dílčích témat se autor opírá o vlastní zkušenosti získané při studijním pobytu na Papui-Nové Guineji. Za cíl práce si autor zvolil provést antropologickou reflexi kultur v Melanésii, a to prostřednictvím analýzy a interpretace výsledků výzkumů, které v uvedeném kulturním okruhu uskutečnili antropologové a další badatelé v průběhu posledních více než sto let.

V prvních dvou kapitolách se autor zaměřil na pojem kultura, jak se s ním pracuje v antropologii a kulturologii a zároveň provedl výklad hlavních typů kulturních prvků (ideje, sociokulturní regulativy a artefakty) s ohledem na etnografické reálie Melanésie. Další část práce je věnována výkladu dějin osídlení Melanésie a historie objevování této oblasti Evropany. Těžiště práce tvoří kapitoly věnované vývojových proměnách antropologie Melanésie. Autor popsal a interpretoval vybrané klasické antropologické výzkumy, které proběhly v Melanésii ve 20. století. Závěrečné pasáže práce autor zasvětil rozboru sociokulturních procesů v Melanésii.

Martin Soukup v díle Antropologie Melanésie důsledně mapuje dějiny antropologie z hlediska jednoho kulturního areálu. Předností práce je její systematičnost a preciznost při práci s primárními prameny. Monografie je koncipována tak, že může sloužit také jako učební text pro antropology, etnology, kulturology, religionisty nebo sociology. V české odborné literatuře se jedná o ojedinělou práci, neboť melanéským kulturám se dosud v českém odborném prostředí věnovala jen okrajová pozornost.

              Z recenzního posudku: Jaroslav Malina

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Antropologie a Melanésie Soukup, Martin

  • Product Code: Antropologie a Melanésie Soukup, Martin
  • Availability: 1
  • 490CZK

  • Ex Tax: 490CZK