Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie
Jakubec, Ivan - Jindra, Zdeněk

brožovaná,  526 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2015
doporučená cena:  430 Kč

Monograficky pojatá učebnice obsahově vychází z druhého dílu Dějin hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti, který vyšel téměř před deseti lety. Nová učebnice posunuje výklad do poloviny 18. století, aby se tak hospodářské, sociální, politické, právní a kulturní změny protnuly s podmínkami a vlastním průběhem klíčového období – industrializace. Současně se tak vychází vstříc didaktickému pojetí pro vysokoškolskou výuku. Učebnice pojednává o ekonomických, institucionálních, právních a sociálních základech vývoje, o jednotlivých sektorech ekonomiky a o hospodářské stránce první světové války. Autorský kolektiv tvoří přední odborníci na vývoj hospodářských dějin českých zemí v 18. a 19. století. Cílem knihy není poskytnout "jednotný" výklad, ale naopak prezentovat rozdílné přístupy ve výkladu jednotlivých autorů, dané jejich odbornou specializací, což neubírá výkladu na plastičnosti a nenarušuje celistvost díla.

Předmluva - Zdeněk Jindra - Ivan Jakubec

1. Ekonomické, institucionální a právní základy
Základní pojmy a diskutované problémy - Zdeněk Jindra
Hlavní rysy a hnací síly sociálně ekonomického vývoje českých zemí - Zdeněk Jindra
Institucionální a právní rámec - Jan Štemberk
Ústavní a správní vývoj
Hospodářská politika státu
Kodifikace občanského a obchodního práva
Vývoj živnostenského práva a povinného sdružování podnikatelů
Vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů, sociální zákonodárství
Daňová soustava
Přímé daně
Příklady nepřímých daní
Hospodářská a technická kultura
Technické (odborné) školství a další vzdělávací a vědecké instituce - Marcela Efmertová
Vědecká komunikace, inovace, výstavy - Ivan Jakubec

2. Sociální základy
Demografický vývoj, vývoj sídelní struktury českých zemí
Období do roku 1848 - Jaroslav Láník
Období do první světové války - Ivan Jakubec
Česká města v období industrializace - Jaroslav Láník
Etnicko-jazykové složení obyvatel českých zemí - Jaroslav Láník
Proměny sociální struktury českých zemí - Michal Pullmann - Jakub Rákosník

3. Vývoj primárního sektoru: Vývoj zemědělství - Antonín Kubačák
Období do roku 1848
Období do první světové války
Význam zrušení poddanství
Počátky kapitalistického zemědělství a jeho rozvoj
Zemědělská krize
Zemědělská výroba
Průmyslové zpracování zemědělských plodin
Technická základna zemědělství
Zemědělství v období 1900-1914
Mechanizace zemědělství
Chemizace zemědělství a vývoj meliorací
Zemědělské družstevnictví
Zemědělská věda, osvěta a jiné aktivity

4. Vývoj sekundárního sektoru: Živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914
Obecná charakteristika - Zdeněk Jindra - Ivan Jakubec
Industrializace před industrializací - Milan Myška
Úvodem
Periodizace
Regionální struktury protoindustriální výroby
"Specifická cesta" nebo jiný model?
Hospodářský vývoj v období 1740-1815 - Eduard Maur
Vývoj jednotlivých odvětví do roku 1848 - František Dudek
Textilní průmysl
Potravinářský průmysl
Báňský průmysl
Hutnictví (železářský průmysl)
Strojírenství
Sklářská výroba
Výroba stavebních hmot
Papírenská výroba
Vývoj jednotlivých odvětví do první světové války - Ivan Jakubec - Zdeněk Jindra -Aleš Zářický
Textilní průmysl
Potravinářský průmysl
Dřevoprůmysl a papírenský průmysl
Báňský průmysl
Hutnictví (železářský průmysl)
Strojírenství
Elektrotechnický průmysl
Chemický průmysl
Průmysl stavebních hmot a stavební výroba
Průmysl skla a porcelánu

5. Vývoj terciárního sektoru
Vývoj dopravy a komunikací - Petr Popelka - Jiří Dvořák
Proměny dopravy
Vývoj silniční infrastruktury
Vývoj železniční infrastruktury
Vodní doprava
Městská doprava
Počátky letecké dopravy a nové komunikační prostředky
Vývoj obchodu - Ivan Jakubec
Vnitřní a zahraniční obchod v období merkantilismu
Vnitřní obchod v 19. století
Družstva
Burza v Praze
Emancipace českého obchodu
Hospodářský nacionalismus a obchod
Zahraniční obchod monarchie v 19. století
Organizace a podpora exportu
Vývoz a dovoz kapitálu
České země a zahraniční obchod
Vývoj peněžní a úvěrové soustavy - Jan Hájek
Od poloviny 18. století do r. 1850
Od r. 1850 do konce 70. let 19. století
Od konce 70. let do přelomu století
Od přelomu století do r. 1914

6. České země v rakousko-uherském válečném hospodářství 1914-1918 - Zdeněk Jindra
Hospodářské postavení českých zemí před první světovou válkou
Hospodářská situace monarchie při vstupu do světové války
Hospodářské přípravy na válku
Vznik, povaha a celkový vývoj válečného hospodářství
Mobilizační krize a přechod k válečnému hospodářství
Válečná konjunktura
Situace v zemědělství a v zásobování obyvatelstva
Financování války a vývoj bankovnictví

7. Místo závěru: Přípravy na hospodářské osamostatnění v ČSR - Zdeněk Jindra

Výběrová bibliografie
Přehledy a obecně zaměřené práce
Institucionální a právní rámec
Demografický vývoj
Vývoj primárního sektoru - zemědělství
Vývoj sekundárního sektoru - průmyslu
Vývoj terciárního sektoru - dopravy a komunikací
Vývoj terciárního sektoru - obchodu
Vývoj terciárního sektoru - peněžnictví a úvěrové soustavy
Hospodářská a technická kultura
Statistické prameny a literatura

Přílohy
Mapa administrativního uspořádání Rakouska-Uherska
Mapa územního rozsahu obchodních a živnostenských komor na území českých zemí
Přehled hlavních železničních tratí v českých zemích
Schéma vzniku předních strojírenských podniků v českých zemích

Summary

Předložený text prezentuje rozsáhlé hodnocení hospodářského vývoje českých zemí od údobí protoindustrializace až po završení obou fází tzv. průmyslové revoluce v 19. a na počátku 20. století. Pokud jde o celkovou povahu a strukturu práce, projevilo se jako nezbytné zasazení do širšího rámce vývoje habsburské monarchie popřípadě souvislostí celoevropských. Obsahově vyvážený text je rozdělen do šesti základních kapitol. První (Ekonomické, institucionální a právní základy) seznamuje čtenáře se základními pojmy a povahou hodnocených problémů, na tomto místě jsou prezentovány otázky spojené s právním rámcem hospodářského vývoje, technickým školstvím, vědeckou komunikací i propagací ekonomických výsledků. Pro celkovou prezentaci problematiky má klíčový význam druhá kapitola (Sociální základy), v níž autoři hodnotí demografický vývoj v českých zemích jako jednu z determinant vývoje ekonomického, speciální pozornost je věnována otázce vývoje českých měst a národnostní skladbě obyvatelstva. Poměrně menší prostor je věnován vývoji zemědělství ve třetí kapitole (Vývoj primárního sektoru: vývoj zemědělství). O to větší pozornost je pak zaměřena na oblast "nezemědělské" výroby, tedy na vývoj řemesel a. živností resp. tovární výroby ve čtvrté kapitole (Vývoj sekundárného sektoru: živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. století do roku 1914). Pokud jde o vývoj jednotlivých výrobních odvětví, jako mezník byl zvolen rok 1848. Na terciární sektor - dopravu, komunikace, obchod a finančnictví - se zaměřili autoři páté kapitoly (Vývoj terciárního sektoru). A konečně poslední, šestá kapitola (České země v rakousko-uherském válečném hospodářství 1914-1918) je věnována rozsáhlé prezentaci a hodnocení vývoje ekonomiky českých zemí resp. habsburské monarchie v letech první světové války. Epilog potom obsahuje hodnocení některých ekonomických problémů spojených se vznikem samostatného Československa. Publikace je doplněna Výběrovým seznamem literatury, který je ovšem dostatečně reprezentativní a autoři do něj neopomněli zařadit významné práce, které jsou výsledkem nejnovějšího výzkumu. Přílohy jsou adekvátní a užitečné.
Pokud jde o celkovou koncepci předložené práce, je možno konstatovat, že je dobře promyšlená a vyvážená. Text reflektuje nejnovější výsledky badatelů z oblasti hospodářských a sociálních dějin u nás i v zahraničí, ve všech sledovaných rovinách přináší velké množství pozoruhodných poznatků. Jsem toho názoru, že autoři neopomněli prezentovat a zhodnotit žádný z problémů, které jsou v současnosti v badatelské obci historiků hospodářských dějin aktuální. Uvážím-li, že text má celkem 15 autorů, musím pozitivně zhodnotit i skutečnost, že se koordinátorům projektu podařilo harmonizovat jejich úsilí. Také slovesná stránka textu má solidní úroveň. Autoři mají bezesporu pravdu, když v úvodu konstatují, že se text pohybuje někde na pomezí mezi učebnicí a vědeckou monografií. V každém případě je nepochybně pozitivem, že má text, zamýšlený jako učebnice, pevný a široký základ vědeckých poznatků. Skutečnost, že většinu autorů tvoří vysokoškolští pedagogové, pak poskytuje potřebné záruky z hlediska možného využití textu jako vysokoškolské učebnice. Její vydání ale jistě neunikne pozornosti širší obce zájemců o hospodářské dějiny.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Jde o významné a velmi potřebné dílo kolektivního charakteru.
Na textu této posuzované práci je znát, że se na její tvorbě podíleli naši přední odborníci ze špičkových univerzitních a dalších vědeckých pracovišť. Správně ji v úvodu jeden z hlavních autorů charakterizoval nejen jako vysokoškolskou učebnici, ale i jako významnou vědeckou publikaci. Její autoři vycházeli z výsledků současného výzkumu našich i zahraničních badatelů a právem do ní zařadili i otevřené a diskutované problémy.
Rozvržení práce je přehledné. Jde o šest základních kapitol, vnitřně dále členěných. Od "Ekonomických, institucionálních a právních základů", ve kterých je zařazena i hospodářská a technická kultura včetně technického školství a vědecké komunikace, je druhá kapitola věnována široce pojatým sociálním základům ekonomického vývoje. Posléze návazné kapitoly se zabývají vývojem primárního a sekundárního sektoru s vnitřním časovým členěním, v sekundárním sektoru i podle jednotlivých odvětví. Vývoj terciárního sektoru j e členěn na dopravu a komunikaci, obchod a velmi podrobně i na vývoj peněžní a úvěrové soustavy. Samostatná šestá kapitola je věnována poslednímu časovému úseku, tj. válečnému hospodářství komplexně. Toto členění považuji za zdařilé. Částečné překrývání obsahu některých částí kapitol není na škodu věci a slouží k objasnění problémů z různých úhlů pohledu.
O vysoké odborné kvalitě svědčí prezentace výzkumu jednotlivých problémů v širokém mezinárodním měřítku, s důslednou aplikací pro ekonomické poměry českých zemí v kontextu středoevropského, ale i evropského a světového vývoje. Uživatel této publikace má tak možnost seznámit se i s průběhem a výsledky světového výzkumu včetně diskutovaných otázek a hodnotit ekonomický vývoj českých zemí v širším kontextu.
Důležité je i vytipování dosud málo vědeckým výzkumem zpracovaných závažných otázek. Jde tedy i o pobídku pro orientaci budoucích badatelů na poli hospodářských dějin v uvedeném období.
Za přínos této práce považuji i možnost publikovat v ní i poznámkový aparát. Jde o velký klad, protože uživateli umožňuje rychlou orientaci v získání dalších navazujících poznatků k příslušným obsahovým okruhům. To platí zejména o vyčerpávajících odkazech v části 5.3 "Vývoj peněžní a měnové soustavy".
Publikace vrcholí šestou kapitolou "České země v rakousko-uherském válečném hospodářství 1814-1918". Autorovi se v ní podařilo výstižně charakterizovat složitou, rozporuplnou i diferenciovanou situaci v průběhu první světové války a jejich úlohu ve srovnání s ostatními částmi habsburské monarchie. Údaje v ní uvedené umožňují lépe pochopit i vývoj politické situace, vrcholící vznikem samostatného československého státu. Proto závěr formulovaný pod názvem "Přípravy na hospodářské osamostatnění v ČSR" tvoří důležitou součást celé práce s důrazem na aktivní zapojení do činnosti Maffie i činitelů českého hospodářského života, především z okruhu Živnostenské banky. Vyvrcholením pak bylo vytvoření hospodářského programu s návrhem konkrétních opatření již před vlastním vyhlášením samostatného československého státu.
Cennou součástí celé práce je na konci připojený "Výběrový seznam literatury", který obsahuje úctyhodný počet 602 titulů.
Posuzovaný rukopis považuji za velmi přínosný a potřebný.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie

  • Product Code: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století
  • Availability: 1
  • 435CZK

  • Ex Tax: 435CZK