Verba docent, exempla trahunt  Kalivoda, Jan

brožovaná,  142 str., 1. vydání
vydáno: září 2015

Tato kniha je učebnicí latiny zcela jiného typu, než jaké byly dosud nabízeny na českém nebo zahraničním trhu. Nepostupuje tradiční metodou stručných definic a výčtů výjimek s následujícím obsáhlým procvičováním vyložené látky. Naopak - vysvětluje jednotlivé latinské gramatické jevy výkladem, který má být čten souvisle, bez memorování jednotlivých pasáží. Každý úsek textu je pro příklad doprovozen některým latinským rčením nebo výrokem, který je v kulturní historii Evropy známý a po staletí často opakovaný. Učebnice svému čtenáři (neboť chce mít čtenáře, nikoli studenty) rozborem těchto příkladů umožní, aby si osvojil latinskou gramatiku a zároveň beze zbytku pochopil strukturu některých z nejznámějších vět evropských dějin v jejich původním jazyku.
Jsou vysvětleny, i když ovšem stručně, i nejsložitější části latinské mluvnice a jejich případné další studium v podrobnějších učebnicích latiny tak bude pro čtenáře této publikace mnohem snazší. Učebnice rovněž obsahuje latinsko-český slovník základní latinské slovní zásoby, přehledný souhrn latinského tvarosloví, shrnutí několika nejdůležitějších jevů latinské syntaxe a index v textu využitých latinských rčení a živých slov. Čtenář publikace tak v ní může hledat informaci i k jednotlivým latinským výrokům, které právě potřebuje přeložit nebo v komunikaci aktivně využít.

 

Úvod
Latinská výslovnost
Úvod do tvarosloví podstatných a přídavných jmen
Podstatná a přídavná jména 1. a 2. deklinace
Latinské předložky
Úvod do tvarosloví slovesa
Podstatná a přídavná jména 3. deklinace
Přehled tvarosloví latinských adjektiv
4. a 5. deklinace podstatných jmen
Časoměrná prozódie, latinské verše
Stupňování latinských přídavných jmen
Latinská adverbia - příslovce
Latinské číslovky
Latinská zájmena
Slovesa - další slovesné tvary odvozené od prézentního kmene
Latinská nepravidelná slovesa
Slovesné tvary odvozené od perfektního kmene
Slovesné tvary odvozené od supinového kmene
Deponentní slovesa
Tvoření a syntaktické využití latinských konjunktivů
Latinská participia
Gerundivum a gerundium
Ablativ absolutní
Vazby akuzativu a nominativu s infinitivem
Základní latinská slovní zásoba
Přehled latinských předložek
Přehled skloňování latinských podstatných a přídavných jmen
Základní terminologie
Latinské deklinace a jejich rozlišení podle koncovky gen. sg. (2. p. jedn. č.)
Skloňování podstatných a přídavných jmen 1. a 2. deklinace
Skloňování podstatných a přídavných jmen 3. deklinace
Skloňování podstatných jmen 4. deklinace
Skloňování podstatných jmen 5. deklinace
Přehled latinských zájmen
Přehled latinských číslovek
Přehled časování latinských sloves
Základní terminologie
Prézentní, perfektní a supinový kmen latinských sloves
Latinské konjugace - slovesné třídy prézentního kmene
Tvoření perfektního kmene latinských sloves
Tvary nepravidelného slovesa esse = být
Časování sloves 1. a 2. konjugace v prézentním kmeni
Časování sloves 3. a 4. konjugace v prézentním kmeni
Slovesa konjugace 3.B
Tvary latinských sloves odvozené od perfektního a supinového kmene
Shrnutí latinských infinitivů
Shrnutí významu a syntaktického použití latinských konjunktivů
Index latinských rčení a citátů

 

Oproti stávajícím učebnicím latiny je učebnice Jana Kalivody rozhodně přitažlivější postupem výkladu gramatiky i vybranými slovními obraty a sentencemi. Zároveň je text čtivý a právě proto bude učebnice - jak předpokládám - vyhledávána i laiky, kteří se sami budou chtít naučit latinsky. Autor dokáže na příkladech, se kterými se čtenáři mohou setkávat v současnosti, povzbudit a přesvědčit o užitečnosti nejen ty studenty, kteří se zabývají minulostí a potřebují latinu ke studiu pramenů.
Učebnice má logickou následnost probíraných gramatických jevů, je dostatečně názorná a téměř nenápadným způsobem svádí uživatele k tomu, aby se pokusil porozumět dalším a dalším mluvnickým úskalím, nezahlcuje všemi výjimkami (tyto jsou uváděny jen jako milé zpestření). Přitom je probráno základní učivo (na podrobnou gramatiku je uživatel odkazován v úvodu), aniž by vznikl dojem nepolapiteinosti celé šíře latinské gramatiky, o níž se traduje, že je těžká Naopak - uživatel nabude přesvědčení, že se to zvládnout dá, Za metodicky zdařilý považuji postup při překladu citátů a rčení: nejprve doslovný, pak teprve volnější, s vysvětlením gramatických jevů.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Kalivoda vychází ze znalosti potenciálních českých zájemců a jejich kulturního povědomí, jejich potřebám vychází vstříc a již daleko před závěrem posudku je možno říci, že tak činí úspěšně. Jeho překlady "cvičných citátů" jsou přesné a přitom velmi libozvučné. Tam, kde je třeba uvést doslovný překlad, nebojí se ho uvést v závorkách, hned však připojí dobře znějící českou verzi. Výklad gramatických jevů vybraných ke studiu je soustavný a vzácně srozumitelný. Vzhledem k tomu, že okruh předpokládaných zájemců je různorodý, nepřetěžuje autor speciálními lingvistickými termíny. Je ale patrné, že za jeho vstřícným výkladem je jak dokonalá znalost latiny, kterou Kalivoda předává filologům, filozofům, historikům a archivářům, tak znalost různorodého "publika", na němž si únosnost prvního nákladu latinského pensa u dnešního začínajícího a téměř vždy i spěchajícího zájemce prověřil.
Souhrnně lze říci, že tato učebnice j e po stránce odborné i metodické inteligentním průvodcem jak pro zájemce o získání dobrých základů latiny, tak vítanou pomůckou pro ty, kteří si po uplynutí určitého času od chvíle, kdy se s latinou rozloučili, chtějí její základy znovu připomenout. Jan Kalivoda jim bude dobrým učitelem, který je spolehlivě povede neznámou krajinou, nebo v krajině kdysi spatřené ukáže to, co již pozapomněli.

Z recenzního posudku: prof. dr. Bohumila Mouchová

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Verba docent, exempla trahunt Kalivoda, Jan

  • Product Code: Verba docent, exempla trahunt Kalivoda, Jan
  • Availability: 1
  • 180CZK

  • Ex Tax: 180CZK