autor: Kašparová, Z. Nádeník:

 

Jan Sobotka (1862–1931),

 

  2010, 250 stran,

 

 

OBSAH

vodn�slovo (Jindřich Bečvář) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Obsah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Životn�osudy Jana Sobotky (Martina Kašparová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Přibližn�rektifikace kruhovo oblouku (Martina Kašparová) . . . . . . . . . . 53

Stručn© ntin několika v©znamn©ch směrů Sobotkovy

pre (Zbyněk Nádeník) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

O Sobotkově učebnici Deskriptivn�geometrie prom咜疣

parallelno (Zbyněk Nádeník) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

O konstrukch os elipsy z jejh sdružen©ch průměrů

(metodicko-historick© přpěvek) (Zbyněk Nádeník) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Faktografick�přohy (Martina Kašparová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Seznam prac�Jana Sobotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Přehled pedagogick�činnosti Jana Sobotky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211

Disertace posuzovan�Janem Sobotkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Vysokoškolsk�studia Jana Sobotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Obrazov�přohy (Martina Kašparová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Seznam reprodukovan©ch dokumentů a fotografi�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

ohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I–XLI

Anglick�resum�(Martina Kašparová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Jmenn© rejstř(Martina Kašparová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243


 


 


 

STRUČNÁ ANOTACE

Monografie věnovan�Janu Sobotkovi (1862–1931), přednu česku geometrovi

přelomu 19. a 20. stolet� sest疱�z pěti kapitol, čtyř faktografick©ch

oh a obrazov�přohy.

Sobotkův profesn�růst spolu s jeho životni osudy je předmětem prvn

kapitoly. V jednotliv©ch čtech je čtenř seznen s jeho rodinou, vzděl疣匇,

prvnzaměstn疣匇 na mtě asistenta na česk�technice v Praze, s jeho dalš

kariou ve Vni, Brně a v Praze.

Ve druh�kapitole jsou uvedeny konstrukce eček, kter�přibližně rektifikuj

dan© kruhov© oblouk nebo kružnici, a porovn疣�jejich přesnosti. Vedle

rektifikac�popsan©ch v Sobotkově učebnici Deskriptivní geometrie promítání

parallelního jsou připomenuty někter�konstrukce dalšh česk©ch i zahraničnh

matematiků.

Hlavn�směry Sobotkovy pre, tj. fokn�konstrukce kvadrik, Apolloniova

oha, konstrukce normke kuželosečce, deskriptivn�geometrie, jsou vyzdviženy

v třet�kapitole.

Nleduj兤�kapitola je věnova obsl�Sobotkově učebnici Deskriptivní

geometrie promítání parallelního. Pše se v n�o jejohlasu v Čechh i v zahranič�

je porovn疱疣a s tehdejši zahranični učebnicemi a zhodnocena

z pohledu prvno a posledno desetilet�20. stolet� K Sobotkov©m syntetick©m

postupům jsou doplněny poznky a postupy užaj兤�analytickou

geometrii.

V zěrečn�kapitole jsou popsy elementn�konstrukce os elipsy z jejh

sdružen©ch průměrů proveden�Apolloniem, A. F. Frierem, L. Eulerem,

M. Chaslesem, D. Rytzem, M.Meyerem, O. Brochem, O. I. Somovem, J. Steinerem,

A. Mannheimem, C. Rodenbergem, F. Graefem, K. Pelzem a J. Sobotkou.

K jednotliv©m konstrukcjsou uvedeny analytick�důkazy, do zěru kapitoly

jsou přidy ještě dva dodatky (Chaslesova věta, V©hled do trojrozměrno

prostoru).

Faktografick�čt obsahuje seznamSobotkov©ch publikac�a recenz� přehled

jeho pedagogick�činnosti, seznam jposuzovan©ch disertac�a soupis přednšek

a seminřů, kter�absolvoval na česk�vysok�škole technick�a česk

Karlo-Ferdinandově universitě v Praze. Reprodukce fotografi� archnh materiů

a jin©ch dokumentů tvoř�obrazovou přohu monografie. Na zěr knihy

byl zařazen jmenn© rejstř.


 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Jan Sobotka (1862–1931),

  • Product Code: Jan Sobotka (1862–1931),
  • Availability: 1
  • 355CZK

  • Ex Tax: 355CZK