CENA je orientační a bude upřesněna během několika dnů

Úvodní slovo

Znalosti finanční matematiky by měly být samozřejmou součástí života každého z nás, neboť je uplatníme nejen v bankovních ústavech a při rozhodování o investicích firem, ale také při každodenních úvahách nad rodinnými financemi a zejména

v otázkách krátkodobého a dlouhodobého plánování.

Finanční aritmetikou jsem se začal hlouběji zabývat před více než patnácti lety. Obrovskou pomoc mi na počátku poskytla učebnice Bohuslava Eichlera Úvod do finanční matematiky ([E1]). Zprvu jsem chtěl jen obohatit klasickou výuku matematiky na střední škole o další zajímavou aplikaci,

s postupem času jsem si však uvědomil její důležitost a praktické využití.

Také moji studenti nejprve nahlíželi¨na zadávané úlohy chladně a ani

u kolegů jsem neviděl příliš velkou podporu. Pomohl mi denní tisk, v

němž jsem nacházel další „důkazy“ ukazující nezbytnost dobrých znalostí

z fnanční matematiky. Během hodin jsem předkládal různé praktické situace, jejichž řešení vyžadovalo znalosti finanční matematiky. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Studenti začali sami tvořit „scénáře“ finančních problémů a jejich zájem o finanční matematiku narůstal. Začlenění této kapitoly do osnov matematiky však nebylo povinné a také vyučující matematiky k

tomu přistupovali a dosud při stupují dosti laxně

z několika důvodů. Jedním z

nich je neochota měnit zaběhnutou rutinu a druhým je obava z

neznáma, neboť většina z nich tuto látku, stejně jako já,

dříve nestudovala. Tyto zkušenosti mě vedly k dalšímu hlubšímu studiu a zásadně ovlivnily výběr tématu této monografie

V monografii se pokusím podrobněji rozvinout a objasnit své důvody výběru tématu

. Ukážu, jaké mohou být následky neznalostí finanční matematiky a jak tomu lze zabránit. Připomenu úroveň výuky finanční aritmetiky v jednotlivých časových obdobích. Předvedu křehkost vzdělávacích systémů, které podléhají politické moci, a náročnost nápravy

nešetrných zásahů do vzdělávacích osnov. Základní kapitoly finanční matematiky byly nedílnou součástí středoškolské matematiky a

ž do zřízení Protektorátu Čechy a Morava v

roce 1939, během něhož němečtí okupanti systematicky likvidovali českou vzdělanost.

Základy finanční matematiky svoji pozici potom ztratily a pokus o znovuoživení přerušil na více než čtyřicet let nástup komunistů k moci. V současnosti se snažíme navrátit finanční matematice renomé důležitosti a nepostradatelnosti. Řada matematiků, didaktiků a učitelů

vysokých i středních škol během posledních dvaceti let sepsala kvalitní publikace a studijní materiály. Velkým problémem však zůstává jejich přijetí vyučujícími a následně studenty, nemluvě o vyčlenění prostoru v již tak naditých učebních osnovách. Předkládanou

monografií chci usnadnit rozhodování školních metodiků o rozsahu výuky finanční matematiky a

především podtrhnout důležitost finanční matematiky, která by měla být součástí všeobecné gramotnosti občanů. V monografii se zabývám historií matematiky, především však historií vyučování matematice, didaktikou matematiky a metodikou finanční matematiky. Snažím se

také reagovat na závažné problémy současného vzdělávacího procesu s důrazem na výuku finanční matematiky.

Analyzuji rozsah, pojetí a náročnost finanční matematiky v učebnicích a sbírkách pro střední školy , které byly u nás užívány v průběhu více než 100 let. V první kapitole shrnuji potřebné minimální

znalosti z finanční matematiky, připomínám důležité pojmy a předkládám

základní vzorce. V dalších kapitolách se věnuji učebním textům příslušných

období. Jejich rozdělení jsem zvolil podle přímé souvislosti s

politickým děním v naší republice. Hranice jednotlivých časových období jsou natolik

ostré, že lze kapitoly považovat za téměř samostatné celky: druhá kapitola: 1908–1918; třetí kapitola: 1918–1939; čtvrtá kapitola: 1939–1945; pátá kapitola: 1945–1989; šestá kapitola: 1989

– současnost.

Každá kapitola nese podtitul vystihující situaci z pohledu pozice finanční matematiky či z pohledu širšího pojetí vzdělání: druhá kapitola: Udržování vysokého standardu; třetí kapitola: Rozvoj kvalitního dědictví; čtvrtá kapitola: Likvidace české inteligence; pátá kapitola: Devastace finanční matematiky; šestá kapitola: Renesance finanční matematiky. Úlohy uvedené v

monografii cituji v úplném znění, tj. S dobovým pravopisem, zachoval jsem také dobové typografické úpravy matematických zápisů. Jedinou výjimkou je umístění desetinné čárky, jež byla v prvních dvou zkoumaných obdobích psána ve výšce jako dnes symbol násobení. Aby

nedošlo k omylům, použil jsem dnešní formu zápisu.

Uvědomuji si, že ačkoliv jsem prostudoval obrovské množství učebnic a dalších publikací, mohou existovat učebnice v monografii nezmíněné. Domnívám se však, že všechny stěžejní a důležité texty jsem podrobil důkladné analýze, z níž jsem vyvodil závěry související s jejich přínosem k budování finanční gramotnosti. V závěru předkládám náměty na organizaci dodatečného a

trvalého začlenění finanční matematiky nejen do školních osnov, ale i do běžného života občanů, kteří již opustili školní lavice.

Vyšlo červenec 2013, 366 stran,

 

6

Obsah

Úvodní slovo

3

Obsah

6

1. Teoretické minimum

finanční matematiky

 

8

1.1 Procentový počet

8

1.2 Úročení

8

1.3 Jednoduché úročení

1

0

1.4 Složené úročení

1

1

1.5 Spoření

1.6 Důchod

1.7 Úvěr

1.8 Umořovací plány

1.9 Přehled

základních vzorců

1.10 Shrnutí

1.11 Seznam literatury a internetových zdrojů

2. Finanční matematika na středních školách vzávěrečném období Rakousko-Uherské monarchie (udržování vysokého standardu 1908–

1918)

2.1 Učebnice pro obecné a měšťanské školy

2.2 Učebnice pro reálky, gymnázia, reálná gymnázia a

střední školy

2.3 Učebnice pro učitelské ústavy a vyšší obchodní školy

2.4 Shrnutí

2.5 Seznam literatury a internetových zdrojů

3. Finanční matematika na středních školách v období první republiky (rozvoj kvalitního dědictví 1918–1939)

3.1 Učebnice pro obecné a měšťanské školy

3.2 Učebnice pro reálky, gymnázia, reálná gymnázia a střední školy

3.3 Učebnice pro učitelské ústavy

3.4 Shrnutí

3.5 Seznam literatury a internetových zdrojů

4. Finanční matematika na středních školách v

období Protektorátu Čechy a Morava (likvidace české inteligence 1939–1945)

Učebnice

4.2 Shrnutí

4.3 Seznam literatury a internetových zdrojů

5. Finanční matematika na středních školách v

období socialismu (devastace finanční matematiky 1945–1989)

5.1 První skupina učebnic

5.2 Druhá skupina učebnic

5.4 Shrnutí

5.5 Seznam literatury a internetových zdrojů

6. Současná pozice finanční matematiky na středních školách renesance finanční matematiky 1989–současnost)

Učebnice a sbírky pro střední školy

6.2 Učebnice a sbírky pro školy a veřejnost

6.3 Učebnice a sbírky pro základní školy

6.4 Praktický průvodce

6.5 Shrnutí

6.6 Seznam literatury a internetových zdrojů

Závěr

Summary

Seznam literatury a internetových zdrojů

Seznam použitých zkratek

Jmenný rejstřík

 

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

M. Melcer: Finanční matematika v českých učebnicích od Marchetovy reformy,

  • Product Code: Finanční matematika v českých učebnicích od Marchetovy reformy,
  • Availability: 1
  • 490CZK

  • Ex Tax: 490CZK