• Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě. Helena Durnová, Vojtěch Žádník, Jan Kotůlek

Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě. Helena Durnová, Vojtěch Žádník, Jan Kotůlek

Český a později americký matematik Václav Hlavatý (1894-1969) věnoval značnou část své kariéry oblastem matematiky souvisejícím s hledáním jednotné teorie pole inspirované Einsteinovou teorií relativity. Jeho život a dílo byly silně ovlivněny jak vývojem v oblasti vědy, tak významnými událostmi v dějinách 20. století: světovými válkami, založením Československa, nacistickou okupací a uzavřením českých vysokých škol, nástupem KSČ k moci v Československu a studenou válkou. Kniha mapuje jeho život tak, jak plynul mezi matematikou a fyzikou, mezi Evropou a Amerikou, mezi vědou a politikou.

Autoři
Helena Durnová, Vojtěch Žádník, Jan Kotůlek

    ISBN 978-80-210-8920-4
    Počet stran: 185
    Vazba pevná
    Formát 160 x 240 mm
    Klíčová slova Václav Hlavatý (1894-1969); dějiny diferenciální geometrie; historie matematiky; historie jednotné teorie pole; vědci v exilu
    Obor matematika
    Rok vydání: 2017

Obsah
P°edmluva
5
Po d¥kování
9
Edi£ní
p oznámka
10
1
Úvo d
13
Diferenciální
geometrie
ve
sv¥t¥
13
Matematická
kultura
v
£eských
zemích
15
2
Zrození
matematika
(1894

1923)
25
Ro dina
a
studium
26
Vysoko²kolské
studium
a
p·sob ení
za
Velké
války
31
St°edo²kolským
profesorem
v
Lounech
35
Do
sv¥ta
41
3
P°es
habilitaci
k
profesu°e
(1923

1931)
43
Inspirace
z
Delftu
43
Habilitace
a
výuka
51
Kontakty
s
dal²ími
matematiky
56
Ro ckefellerovo
stip endium
58
V
Praze
natrvalo?
63
4
Profesorem
v
Praze
(1931

1938)
67
Filosofem
matematiky
na
p olovi£ní
úvazek
68
Výuka
geometrie
a
u£ebnice
73
Výukou
práce
profesora
nekon£í:
v¥da
a
cesty
75
5
Ve
víru
p olitiky
(1938

1949)
81
Návrat
z
Princetonu
81
Vyhnancem
ve
vlastním
byt¥
87
3
4
Obsah
Út¥k
p°ed
sov¥tizací
97
V
Novém
sv¥t¥
107
6
Geometrie
pro
jednotnou
teorii
p ole
(1949

1958)
115
Fyzika
op ¥t
na
scén¥
117
V¥dcem
b ez
státní
p°íslu²nosti
121
Odb orníkem
na
Einsteina
a
jeho
jednotnou
teorii
p ole
127
7
Americkým
ob £anem
(1958

1969)
133
Sp ole£nost
pro
v¥dy
a
um¥ní
134
Kolem
sv¥ta
136
Nová
matematická
témata
140
Epilog
143
Bibliograe
v¥deckých
prací
Václava
Hlavatého
147
Poznámky
k
bibliograi
Václava
Hlavatého
157
Literatura
159
Prameny
175
Seznam
archivních
fond·
176
Dal²í
p ouºívané
zkratky
179
Seznam
obrázk·
180
Rejst°ík
osob
183Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě. Helena Durnová, Vojtěch Žádník, Jan Kotůlek

  • Product Code: Václav Hlavatý Cesta k jednotě. Durnová, V. Žádník, J. Kotůlek
  • Availability: 5
  • 380CZK

  • Ex Tax: 380CZK