Česká matematická komunita v letech 1848–1918, Bečvářová Martina


Od národního obrození k obrození vědy. II. Vysoko¹kol¹tí profesoři. III. Spolky, společnosti, akademie. IV. Periodika Jednoty českých mathematiků. V. Matematické výsledky. VI. Středoěkolští učitelé VII. Učebnice a překlady VIII. Čeští profesoři v zahraničí Závěrečné zamyšlení. Seznam archívních pramenů. Seznam použité literatury


 


OBSAH
Úvodní slovo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :3
Obsah : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9
I. Od národního obrození k obrození vìdy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 11
II. Vysoko¹kol¹tí profesoøi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 23
III. Spolky, spoleènosti, akademie : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :89
IV. Periodika Jednoty èeských mathematikù : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 123
V. Matematické výsledky : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 133
VI. Støedo¹kol¹tí uèitelé : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 185
VII. Uèebnice a pøeklady : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 249
VIII. Èe¹tí profesoøi v zahranièí : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 283
Závìreèné zamy¹lení : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :291
Seznam archívních pramenù : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :299
Seznam pou¾ité literatury : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 305
Rejstøík : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 323


 


STRUÈNÁ ANOTACE
Tato monogra e je pomìrnì obsáhlou historickou studii pøispívající k podrobn
ìj¹ímu pohledu na vznik a vývoj èeské matematické komunity ve druhé
polovinì 19. století a na poèátku 20. století.
V první kapitole je struènì charakterizována situace v èeské spoleènosti,
politice, kultuøe a vìdì v poslední tøetinì 18. století a v 19. století. Je vymezen
pojem èeská matematická komunita a ukázáno, z jakých podmínek vy¹la, jak
se vyvíjela a na jakých základech byla vybudována.
Druhá kapitola podává podrobný popis vìdeckých, pedagogických, kulturn
ích, vzdìlávacích, organizaèních i politických aktivit na¹ich matematikù, kteøí
ve druhé polovinì 19. století a v prvních dvou desetiletích 20. století pùsobili na
vysokých ¹kolách v Praze, Brnì, Olomouci a Pøíbrami. Struènì charakterizuje
dùle¾ité okam¾iky vývoje výuky matematiky, její úroveò a personální obsazení
èeských i nìmeckých stolic matematiky na tìchto ¹kolách.
Tøetí kapitola popisuje vznik Spolku pro volné pøedná¹ky z mathematiky
a fysiky a jeho pøerod v Jednotu èeských mathematikù, která se stala centrem
èeské matematické komunity, a podává struèné informace o dal¹ích spoleènostech,
na jejich¾ pùdì se matematika pìstovala.
Ètvrtá kapitola ukazuje, kdy, jak a v jakých podmínkách vznikly odborné
èasopisy spojené s èinností Jednoty èeských mathematikù, jak se vyvíjely a jak
ovlivòovaly rozvoj na¹í vìdy.
Páté kapitola obsahuje tématicky èlenìné pojednání o vìdeckých výsledcích
na¹ich matematikù, informace o vývoji nejdùle¾itìj¹ích oblastí, v nich¾ pracovali,
jejich reakce na nejnovìj¹í matematické výsledky a význam jejich pøínosu
k rozvoji jednotlivých matematických disciplín.
©está kapitola obsahuje devìt pro lù støedo¹kolských uèitelù matematiky,
jejich¾ profesní kariéra, odborné zájmy a dal¹í aktivity dokreslují bohaté spektrum
postupnì sílící èeské matematické komunity.
Sedmá kapitola je vìnována støedo¹kolským a vysoko¹kolským uèebnicím
matematiky a nìkolika pøekladùm klasických i moderních matematických dìl.
První èást kapitoly se podrobnìji zabývá pøíèinami, které vedly k tvorbì èesk
ých uèebnic, zmiòuje se o nejvýznamnìj¹ích autorech a nejdùle¾itìj¹ích uèebnic
ích. Druhá èást kapitoly uvádí informace o nìkolika pøekladech významných
matematických prací, nejvìt¹í pozornost je vìnována pøekladùm Eukleidových
Základù, nejslavnìj¹ího matematického díla v¹ech dob.
Osmá kapitola pøipomíná pøínos nìkolika na¹ich matematikù k rozvoji odborn
é matematiky a jejího vyuèování v jihoslovanských zemích.
1


355 stran, 


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Česká matematická komunita v letech 1848–1918, Bečvářová Martina

  • Product Code: Česká matematická komunita v letech 1848–1918, Bečvářová M.
  • Availability: 1
  • 245CZK

  • Ex Tax: 245CZK