Fyzika Ivan Teplička - Petr Pudivítr

Stran: 290  Hmotnost: 344 g

OBSAH

 

1. ÚVOD DO FYZIKY

1.1 Předmět zkoumání a metody fyziky

1.2 Fyzikální veličiny a jejich jednotky

1.3 Soustavy veličin a jednotek

1.4 Mezinárodní soustava jednotek

1.5 Skalární a vektorové veličiny

1.6 Základy vektorové algebry

 

2. MECHANIKA

2.1 Kinematika

2.1.1 Mechanický pohyb

2.1.2 Vztažná soustava

2.1.3 Trajektorie

2.1.4 Rychlost

2.1.5 Zrychlení

2.1.6 Rovnoměrný přímočarý pohyb

2.1.7 Rovnoměrně proměnný přímočarý pohyb

2.1.8 Volný pád

2.1.9 Rovnoměrný pohyb po kružnici

Úlohy

2.2 Dynamika

2.2.1 První pohybový zákon

2.2.2 Hmotnost a hybnost

2.2.3 Druhý pohybový zákon

2.2.4 Síla

2.2.5 Skládání a rozklad sil působících na hmotný bod

2.2.6 Třetí pohybový zákon

2.2.7 Tření

2.2.8 Mechanický princip relativity

2.2.9 Neinerciální vztažné soustavy

2.2.10 Zákon zachování hybnosti

Úlohy

2.3 Práce a energie

2.3.1 Práce

2.3.2 Energie

2.3.3 Kinetická energie hmotného bodu

2.3.4 Potenciální energie tíhy

2.3.5 Potenciální energie pružnosti

2.3.6 Zákon zachování energie

2.3.7 Rázy těles

2.3.8 Výkon

Úlohy

2.4 Gravitační pole

2.4.1 Newtonův gravitační zákon

2.4.2 Gravitační pole

2.4.3 Intenzita gravitačního pole

2.4.4 Gravitační potenciál

2.4.5 Gravitační pole Země

2.4.6 Pohyby v homogenním gravitačním poli Země

2.4.7 Pohyby v radiálním gravitačním poli Země

2.4.8 Sluneční soustava

Úlohy

2.5 Mechanika tuhého tělesa

2.5.1 Tuhé těleso

2.5.2 Kinematika posuvného a rotačního pohybu tuhého tělesa

2.5.3 Účinek síly na tuhé těleso

2.5.4 Skládání a rozklad sil

2.5.5 Těžiště

2.5.6 Dynamika posuvného a rotačního pohybu tuhého tělesa

2.5.7 Kinetická energie tuhého tělesa

2.5.8 Rovnovážná poloha tuhého tělesa

Úlohy

2.6 Mechanika kapalin a plynů

2.6.1 Základy statiky tekutin

2.6.2 Archimédův zákon

2.6.3 Ustálené proudění ideální tekutiny

2.6.4 Rovnice spojitosti pro ustálené proudění

2.6.5 Bernoulliho rovnice

2.6.6 Proudění reálné tekutiny

2.6.7 Obtékání těles reálnou tekutinou

Úlohy

 

3. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

3.1 Základy termodynamiky

3.1.1 Základní pojmy termodynamiky

3.1.2 Teplota a její měření

3.1.3 Vnitřní energie

3.1.4 Teplo

3.1.5 První termodynamický zákon

3.1.6 Druhý termodynamický zákon

3.1.7 Tepelné stroje

Úlohy

3.2 Struktura a vlastnosti plynů

3.2.1 Ideální plyn

3.2.2 Rychlosti molekul plynu

3.2.3 Tlak plynu

3.2.4 Stavová rovnice ideálního plynu

3.2.5 Vnitřní energie ideálního plynu

3.2.6 Práce plynu

3.2.7 Děje v ideálním plynu

3.2.8 Adiabatický děj

Úlohy

3.3 Struktura a vlastnosti kapalin

3.3.1 Povrchová vrstva kapaliny

3.3.2 Povrchové napětí a povrchová energie

3.3.3 Tlak pod zakřiveným povrchem kapaliny

3.3.4 Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny

3.3.5 Kapilární jevy

Úlohy

3.4 Struktura a vlastnosti pevných látek

3.4.1 Krystalické a amorfní látky

3.4.2 Ideální krystalická mřížka

3.4.3 Poruchy krystalické mřížky

3.4.4 Typy vazeb v pevných látkách

3.4.5 Deformace pevného tělesa

3.4.6 Teplotní roztažnost pevných těles

Úlohy

3.5 Fázové přechody

3.5.1 Tání a tuhnutí

3.5.2 Sublimace a desublimace

3.5.3 Vypařování a kondenzace

3.5.4 Nasycená a přehřátá pára

3.5.5 Fázový diagram

Úlohy

 

4. ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

4.1 Elektrické pole

4.1.1 Elektrický náboj

4.1.2 Coulombův zákon

4.1.3 Elektrické pole

4.1.4 Elektrický potenciál

4.1.5 Vodič v elektrickém poli

4.1.6 Nevodič v elektrickém poli

4.1.7 Kapacita vodiče

Úlohy

4.2 Ustálený elektrický proud

4.2.1 Elektrický proud

4.2.2 Elektrický obvod

4.2.3 Elektrický odpor

4.2.4 Práce v obvodě ustáleného proudu

4.2.5 Ohmův zákon pro uzavřený obvod

4.2.6 Kirchhoffovy zákony

4.2.7 Spojování rezistorů

4.2.8 Měření proudu a napětí

Úlohy

4.3 Elektrický proud v látkách

4.3.1 Elektrický proud v kovech

4.3.2 Polovodiče

4.3.3 Vodivost polovodičů

4.3.4 Přechod PN

4.3.5 Tranzistorový jev

4.3.6 Elektrický proud v elektrolytech

4.3.7 Galvanické články

4.3.8 Elektrický proud v plynech

Úlohy

4.4 Magnetické pole

4.4.1 Základní magnetické jevy

4.4.2 Magnetická indukce

4.4.3 Lorentzova síla

4.4.4 Silové působení magnetického pole na vodič s proudem

4.4.5 Magnetické pole vodičů s proudem

4.4.6 Silové působení mezi vodiči s proudem

4.4.7 Magnetické vlastnosti látek

Úlohy

4.5 Elektromagnetická indukce

4.5.1 Faradayův zákon elektromagnetické indukce

4.5.2 Vlastní indukce

4.5.3 Energie magnetického pole

Úlohy 186

4.6 Střídavý proud

4.6.1 Obvod střídavého proudu

4.6.2 Obvod střídavého proudu s ideálním rezistorem

4.6.3 Obvod střídavého proudu s ideální cívkou

4.6.4 Obvod střídavého proudu s ideálním kondenzátorem

4.6.5 Složené obvody střídavého proudu

4.6.6 Výkon střídavého proudu

4.6.7 Transformátor

4.6.8 Výroba a využití elektrické energie

Úlohy

 

5. KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

5.1 Kmitání

5.1.1 Periodické děje, kmitání

5.1.2 Kmitavý pohyb

5.1.3 Harmonický kmitavý pohyb

5.1.4 Energie harmonického kmitavého pohybu

5.1.5 Mechanické oscilátory

5.1.6 Elektromagnetický oscilátor

5.1.7 Nucené kmitání

5.1.8 Skládání a rozklad kmitavých pohybů

Úlohy

5.2 Mechanické vlnění

5.2.1 Postupné mechanické vlnění

5.2.2 Postupné vlnění v řadě bodů

5.2.3 Interference vlnění

5.2.4 Šíření vlnění v prostoru

5.2.5 Ohyb vlnění

5.2.6 Odraz vlnění

5.2.7 Lom vlnění

5.2.8 Fázová rychlost vlnění

5.2.9 Stojaté vlnění

5.2.10 Zvuk

Úlohy

5.3 Elektromagnetické vlnění

5.3.1 Elektromagnetické pole

5.3.2 Elektromagnetické vlnění

5.3.3 Elektromagnetický dipól

5.3.4 Přenos informací elektromagnetickým vlněním

5.3.5 Šíření elektromagnetického vlnění

5.3.6 Spektrum elektromagnetického vlnění

5.3.7 Tepelné záření

5.3.8 Fotoelektrický jev

Úlohy

5.4 Fyzikální optika

5.4.1 Základní pojmy optiky

5.4.2 Fotometrie

5.4.3 Odraz světla

5.4.4 Lom světla

5.4.5 Index lomu, disperze

5.4.6 Interference světla

5.4.7 Ohyb světla

5.4.8 Polarizace světla

Úlohy

5.5 Geometrická optika

5.5.1 Optické zobrazování

5.5.2 Zobrazování odrazem

5.5.3 Zobrazování lomem

5.5.4 Optické přístroje

Úlohy

 

6. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY

6.1 Klasické představy o prostoru a čase

6.2 Principy speciální teorie relativity

6.3 Relativita současnosti

6.4 Dilatace času

6.5 Kontrakce délky

6.6 Další relativistické poznatky

Úlohy

 

7. ATOMOVÁ A JADERNÁ FYZIKA

7.1 Fyzika atomového obalu

7.1.1 Vývoj poznatků o atomech

7.1.2 Modely atomu

7.1.3 Vlnové vlastnosti částic

7.1.4 Kvantověmechanický model atomu

7.1.5 Interakce fotonů a atomů. Laser

Úlohy

7.2 Fyzika atomového jádra

7.2.1 Stavba atomového jádra

7.2.2 Jaderné síly

7.2.3 Jaderné reakce

7.2.4 Vazebná energie jádra

7.2.5 Syntéza a štěpení jader

7.2.6 Radioaktivita

Úlohy

 

8. ASTROFYZIKA

8.1 Blízký vesmír

8.1.1 Vzdálenosti ve vesmíru

8.1.2 Pohyb nebeských objektů

8.1.3 Sluneční soustava

8.1.4 Lety do vesmíru

8.2 Vzdálený vesmír

8.2.1 Jasnosti hvězd

8.2.2 Vlastnosti hvězd

8.2.3 Vznik a vývoj hvězd

8.2.4 Soustavy hvězd, galaxie

8.2.5 Vesmír

Vybrané fyzikální konstanty

Literatura

 

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Fyzika Ivan Teplička - Petr Pudivítr

  • Product Code: Fyzika Ivan Teplička - Petr Pudivítr
  • Availability: 1
  • 170CZK

  • Ex Tax: 170CZK