Matematika ve středověké Evropě)


KNIHA JE ROZEBRANÁ


Středověk Sedm svobodných umění. Komentář ke čtyřem obrázkùm z Boethiovy Aritmetiky. Středověké úkoly. Středoěìké knihovny. Arabská matematika. Gerbert z Aurillacu { Silvestr II Středověké početní algoritmy. Leonardo Pisánský { Fibonacci. Středověké univerzity. Fyzika a astronomie ve středověku. Gotická architektura a geometrie. Kružby gotických oken.


STRUÈNÁ ANOTACE
Tato publikace je vìnována vývoji matematického my¹lení a vzdìlávání ve
støedovìké Evropì. Je urèena vysoko¹kolským a støedo¹kolským uèitelùm a stu-
dentùm a v¹em zájemcùm o matematiku, její historii a postavení ve spoleènosti
a vzdìlávacím systému. Neopomíjí ani pøíbuzné obory, jako je fyzika a as-
tronomie, ani souvislosti matematiky a umìní apod.
Matematické my¹lení je pøedstavováno v ¹irokém kontextu. První èlánek
uvádí do problematiky studovaného období jednoho tisíciletí, které zahrnuje
¹esté a¾ patnácté století. Nìkolik dal¹ích textù je vìnováno vývoji støedovìkých
¹kol a vzdìlávání, konzervování poznatkù v knihách a knihovnách, postavení
matematiky ve støedovìké soustavì vìd, vztahu geometrie a umìní, rozvoji is-
lámské matematiky a jejímu vlivu na vývoj matematiky v Evropì a støedovìké
fyzice a astronomii. Protipólem tìchto èlánkù jsou dvì podrobné sondy do
matematiky konce desátého století (Gerbert) a poèátku tøináctého století (Fi-
bonacci), které doplòuje ob¹írný výklad o støedovìkých poèetních algoritmech.
Kní¾ka je doplnìna øadou obrázkù a ukázek z originálních textù, které pøib-
li¾ují a dokresují problematiku støedovìkých matematických textù, a rozsáhlým
seznamem èeské i cizojazièné literatury.
1


OBSAH
Úvodní slovo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3
Obsah : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5
J. Beèváø
Støedovìk : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 7
J. Beèváø
Sedm svobodných umìní : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 65
K. Maèák
Komentáø ke ètyøem obrázkùm z Boethiovy þAritmetikyÿ : : : : : : : : : : :103
M. Beèváøová
Støedovìké ¹koly : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 121
M. Beèváøová
Støedovìké knihovny : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 141
P. ©i¹ma
Arabská matematika : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 151
J. Beèváø
Gerbert z Aurillacu { Silvestr II : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 185
M. Beèváøová
Støedovìké poèetní algoritmy : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 231
J. Beèváø
Leonardo Pisánský { Fibonacci : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 265
M. Beèváøová
Støedovìké univerzity : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :341
I. ©toll
Fyzika a astronomie ve støedovìku : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :377
A. ©arounová
Gotická architektura a geometrie : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 401
A. ©arounová
Kru¾by gotických oken : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 431 


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Matematika ve středověké Evropě

  • Product Code: Matematika ve středověké Evropě
  • Availability: 1
  • 255CZK

  • Ex Tax: 255CZK

Related Products

Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesance

Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesance

Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesanceSpoluautoři &nbs..

620CZK Ex Tax: 620CZK

Matematické principy přírodní filozofie - překlad 1. knihy Isaac NEWTON

Matematické principy přírodní filozofie - překlad 1. knihy Isaac NEWTON

Matematické principy přírodní filozofie - překlad 1. knihy Isaac NEWTONToto dílo je považováno za ne..

559CZK Ex Tax: 559CZK