DĚJINY ALCHYMIE v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku

EAN 9788088969679

Váz. kniha, 440 stran, formát 24x17 cm 


Dr. Miloš Jesenský, PhD. je renomovaný slovenský badatel a publicista. V letech 1995-1999 pracoval jako samostatný odborný pracovník Historického oddělení Východoslovenského muzea v Košicích, kde se specializoval na dějiny farmacie. medicíny a alchymie. Od r. 1998 působil jako externí aspirant Historického ústavu Slovenské akademie věd. Od roku 2008 působí ve funkci ředitele Kysuckého muzea v Čadci a zároveň externě přednáší muzeologii na Žilinské univerzitě.


K dnešnímu dni vydal přes 40 knižních titulů v českém, slovenském a polském jazyce. Jeho publicistická činnost byla ohodnocena řadou ocenění, jako je "Křišťálový tygr" (1998), "Weberova cena" (2013) a "Mimořádná mezinárodní cena E.E. Kische"(2015).


Recenzovali:


PhDr. Mgr. Dušan A.T. BELKO, PhD. (Katedra etnológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre)


Prof. RNDr. Jozef ČIŽMÁRIK, PhD., Dr.h.c. (Katedra farmaceutickej chémie FaF UK Bratislava)


Doc. PhDr. Martin JAVOR, PhD. (Inštitút histórie, Filozofická fakulta PU v Prešove)


Prof. RNDr. Vladimír KARPENKO, CSc. (Katedra fyzikální a makrom.chemie PřF UK v Praze)


Doc. Mgr. Pavol MATULA, PhD. (Katedra histórie, Pedagogická fakulta UK v Bratislave)


Prof. PhDr. Milan NAKONEČNÝ (Katedra etiky a psychologie, TF JČU v Č. Budějovicích)


Prof. Ing. Pavol RYBÁR, PhD., Dr.h.c. (Fakulta baníctva, Technická univerzita v Košiciach)


Prof. Ing. Michal UHER, DrSc. (Katedra organickej chémie, FCHPT STU Bratislava)

ANOTACE / RECENZE:


Dějiny alchymie patří k oblastem přírodních věd, jejichž studium patří k velmi obtížným, už proto, že tato nauka existovala téměř dvě tisíciletí, a objevila se na třech kontinentech. Na její dlouhé pouti nalézáme úspěchy i ztroskotání. Tím hlavním bylo u praktikující alchymie marné hledání kamene filosofů a transmutace obecných kovů v drahé chemickou či metalurgickou cestou, případně oběma najednou. Alchymisté netušili, že to není možné a právě tímto hledáním, ve skutečnosti marným, prokládali cestu budoucí chemii. Stejně neúspěšně skončily pokusy o přípravu univerzálního léku. To jsou jen dvě oblasti alchymie, která však zahrnovala mnohem více, jak to naznačuje tato kniha.


Je zaměřena na středoevropský region, kde jsou dějiny této nauky stále málo prozkoumané, a je to oblast, kterou zahraniční odborná literatura vesměs opomíjí, s výjimkou mimořádného rudolfínského období. I v něm se ale obvykle pozornost soustřeďuje na dvojici John Dee – Edward Kelley. Jednotlivé bloky knihy představují čtenáři rovněž domácí protagonisty této nauky v Čechách a na Moravě, v Polsku a na Slovensku.


Hlavním přínosem této knihy o historii alchymie je její zaměření na středoevropský region, kde jsou dějiny této nauky stále málo prozkoumané a zahraniční odbornou literaturou vesměs opomíjené, s výjimkou mimořádného rudolfínského období. Jednotlivé části knihy představují čtenáři hostující i domácí protagonisty této nauky v Čechách a na Moravě, v Polsku a na Slovensku. Přičemž právě poslední ze zmiňovaných oblastí byla dlouhou dobu doslova terra incognita zdejší historiografie.


Jelikož však teritorium někdejší polsko-litevské unie zahrnovalo kromě Litvy i podstatnou část dnešní Ukrajiny a Běloruska, stejně jako byla vzájemně propojena historie česká a rakouská, potažmo slovenská a maďarská (uherská), nepředstavuje de facto předmětné pojednání jen dějiny alchymie na území Koruny české, Polska a Slovenska, nýbrž v celé střední a východní Evropě, navíc s přesahem na alchymistickou scénu regionů dalších, vzhledem k tomu, že na rozvoji středoevropské alchymie se podíleli renomovaní alchymisté němečtí, francouzští, angličtí, italští a švýcarští, i díky pobytu českých studentů na univerzitách v Německu, Francii a Itálii!


Je mimořádnou zásluhou autora, jenž je neobyčejně zdatným badatelem, že tento svět odkrývá, a kniha tak poskytuje velmi fundovaný pohled na alchymii v podstatné, dosud přehlížené části Evropy.


Prof.RNDr. Vladimír KARPENKO, CSc.


Katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK


 


Kdyby se v Čechách a na Slovensku pořádala soutěž o knihu roku, nepochybně by do této soutěže byla zařazena kniha slovenského autora Miloše Jesenského Dějiny alchymie v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku (CAD Press Bratislava 2016).


Toto obsáhlé, bohatě ilustrované a četnými historickými a literárními prameny doložené dílo, ač přísně vědecky psané, je čtivým způsobem podaný přehled dějin alchymie v Čechách, v Polsku a na Slovensku, zasazený do rámce dějin západní alchymie, esoterických hnutí i vědy. V obsahově bohatím úvodu prof. V. Karpenka je čtenář seznámen s fenoménem alchymie také v jeho vlastní podstatě metafyzické a praktické. Předmětné dílo je tak nejen fascinujícím přehledem dějin alchymie, ale i její, z vědeckého i esoterického hlediska nahlížené doktríny. Studovat bohatě ilustrovaný obsah a jedinečně pojatý obsah této knihy je nezapomenutelný zážitek duchovního dobrodružství v pozitivním smyslu


vzrušujícího poznávání. Dílo v tomto smyslu patří nepochybně k nejlepším v dané kategorii odborných publikací.


Prof.PhDr. Milan NAKONEČNÝ


 


 


Autor ve své práci předkládá pokus o komplexní historiografické zpracování existence fenoménu alchymie a působení jejích adeptů ve vybraných středoevropských zemích. Populárně-naučnou formou se snaží čtenářům zpřístupnit bazální historicko-geografické, ale i další kontexty alchymie jako protovědecké disciplíny, jejíž adepti se na základě jistých teoreticko-noetických postulátů i praktických zkušeností usilují o uskutečnění radikálních proměn materie.


Autor však přitom neulpívá jen na zjevném povrchu standardního popisu přírodovědných a historických skutečností, ale ve vícerých textových pasážích pozornému a vnímavému čtenáři odhaluje i tradiční pojetí, konkrétní postupy, pravidla a podstatné principy filozoficko-mystického rozměru vnitřní alchymie, neboť skuteční adepti alchymie si byli a dodnes i jsou plně vědomí neoddělitelné provázanosti svého vnějškově přírodovědného laboratorního úsilí se snahou o vnitřní zdokonalování sebe samých.


Zajímavými a podnětnými informacemi autor upozorňuje i na fakt, že v době, kdy západoevropská alchymie začala opouštět toto tradiční pojetí, tak adepti alchymie působící na území dnešního Slovenska, Moravy, Slezska, Čech a Polska setrvali na vzájemném zasnoubení technologického a filozofického segmentu alchymistického úsilí.


Výsledkem autorovy teoreticko-poznávací činnosti je plnohodnotná monotematická práce, která celkovou šířkou záběru, obsahem i rozsahem zpracování předkládané problematiky, je zřejmě bohatým informačním přínosem z vybraného okruhu dějin alchymie. Svým zpracováním tak zorientuje a zaujme nejen vnímavého a hledajícího laika v oblasti alchymie, ale je dobře využitelná i pro obeznámeného profesionála, například ve vzdělávací sféře.


PhDr. Mgr. Dušan Augustin Teodor BELKA, PhD.


 


„Zdalo by sa, že dlhoročný bádateľ histórie alchýmie na Slovensku, Miloš Jesenský, nás už nemôže ničím prekvapiť, no jeho najnovšia kniha Dějiny alchymie v Českých


zemích, v Polsku a na Slovensku svedčí o opaku. Rozsiahla vyše štyristostranová publikácia prináša podrobný prehľad vývoja tejto protovedeckej disciplíny hraničiacej s mystikou na území strednej Európy a nenecháva nás na pochybách, že autor dokáže umne skĺbiť svoje hlboké odborné znalosti s ich veľmi prístupnou prezentáciou vhodnou aj pre laického čitateľa.“


Doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.


 


 


Obsah:


PŘEDMLUVA: Alchymie, svět hledání 7


DEFINICE A CÍLE ALCHYMIE 21


ALCHYMIE V HISTORII VĚDY A TECHNIKY 31


Alchymie v systému dobového poznávání 31


Alchymie v historii vědy 32


Chemické technologie v 15. a 16. století 36


Chemické technologie v 17. a 18. století 45


 


ALCHYMIE V RÁMCI EVROPSKÝCH DĚJIN 49


Chronologie evropské alchymie 49


Dějinný nástin evropské alchymie 53


 


PEREGRINATIO PER ALCHYMIAM: CESTY STŘEDNÍ EVROPOU 69


Cesta Alberta Laskiho do Anglie 69


Dee a Kelley v Polsku 77


Dee a Kelley na Slovensku 85


Dee a Kelley v Čechách 91


Paracelsův pobyt na Moravě a Slovensku 107


 


ALCHYMIE V POLSKU 115


Počátky alchymie v Polsku. Paracelsovi stoupenci. 115


Rozmach alchymie v 16. století 119


Polské duchovenstvo a kritika alchymie 124


Michał Sędziwój ze Skorska 129


Soumrak alchymie v Polsku 134


 


ALCHYMIE V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A SLEZSKU 137


Počátky alchymie v zemích Koruny české 137


Alchymie rudolfínské doby. Rabbi Jehuda Löw ben Becalel. 157


V císařských službách: Oswald Croll a Michael Maier 167


Voynichův rukopis 179


Alchymie na dvoře Viléma z Rožmberka 203


Bavor Rodovský z Hustiřan 213


Alchymisté na budyňském panství 241


Alchymistický mecenát Karla st. ze Žerotína 243


Alchymisté 17. a 18. století. 247


Od Daniela Stolcia po Krištofa Bergnera 247


 


ALCHYMIE NA SLOVENSKU 251


Chronologie alchymie na Slovensku 253


Počátky alchymie v klášterech a městech 255


Alchymistický sborník Ondreje Smoczkého 261


Alchymistické rukopisy z 15. a 16. století na Slovensku 283


Alchidemia magistri Friderici 291


„Zemské klíče“ liptovské provenience 318


Alchymie ve vztahu k padělání mincí v 14.-16. století 321


Fenomén "cementačních vod" 327


Peter Rosenauer a jeho současníci333


Alchymistické dílo Mikuláše Oláha? 337


Alchymie a palatin Juraj Turzo 355


Alchymie v období stavovských povstání 361


Matej Bel a vegetabilní zlato 381


Alchymie v závěrečné fázi vývoje – Páter Cyprián 386


Pavol Doleviczényi, poslední slovenský alchymista 399


 


Použitá literatura 405


Tematická bibliografie 409


Jmenný registr 437


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

DĚJINY ALCHYMIE v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku

  • Product Code: DĚJINY ALCHYMIE v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku
  • Availability: 2
  • 550CZK

  • Ex Tax: 550CZK

Related Products

Dějiny matematiky I. Autor: jaroslav Folta

Dějiny matematiky I. Autor: jaroslav Folta

Jedna z posledních knih Jaroslava Folty, historie matematiky v antice a orientálních zemích, ..

200CZK Ex Tax: 200CZK

Vývoj výpočetní techniky autor: Autor Jaroslav Folta

Vývoj výpočetní techniky autor: Autor Jaroslav Folta

Historie počítačů v knize Jaroslava  Folty, cca 128 str. 12 kapitol včetně seznamu literatur..

220CZK Ex Tax: 220CZK

Dějiny filosofie II.: Od Augustina ke Scotovi

Dějiny filosofie II.: Od Augustina ke Scotovi

Dějiny filosofie II.: Od Augustina ke Scotovifrederick Charles Copleston ..

630CZK Ex Tax: 630CZK