Developmental Psychology: Childhood and Adolescence

Vývojová psychologie. Dětství a dospívání

 

Vágnerová, Marie

 

vázaná, 536 str., 2. vydání

vydáno: prosinec 2014

                        Doplněné a přepracované vydání oblíbené publikace se zabývá psychickým vývojem jedince v období dětství a dospívání. Tento vývoj je analyzován z různých hledisek: se zaměřením na osobnost člověka, podle jednotlivých psychických funkcí, ale i vzhledem k jeho postavení v nejvýznamnějších sociálních strukturách. Kniha vysvětluje, které reakce jsou pro určitá období lidského života standardní a přináší také informace o psychických potřebách dětí, jejichž naplnění či nenaplnění ovlivňuje dětské prožívání a chování. Znalost vývojové psychologie tak současně umožňuje i čtenářovo pochopení vlastních zážitků z dětství a dospívání, a tedy sebe sama. Publikace je určena studentům psychologie a příbuzných oborů a rovněž každému zájemci o dětskou psychologii

 

 

sah

recenze

 

PŘEDMLUVA

 

ČÁST I. - OBECNÝ ÚVOD

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE

1.1 Psychický vývoj a faktory, které jej ovlivňují

1.1.1 Dědičnost

1.1.2 Prostředí

1.2 Způsob realizace psychického vývoje

1.3 Centrální nervový systém (cNS) jako biologický základ psychických funkcí

1.3.1 Některé rozdíly ve struktuře a funkci cNS jsou závislé na pohlaví

1.4 Obecné znaky psychického vývoje

1.5 Teorie psychického vývoje

1.5.1 Psychodynamické teorie vývoje osobnosti

1.5.2 Teorie kognitivního vývoje

1.5.3 Teorie emočního vývoje

1.5.4 Vývojové teorie, které kladou důraz na způsob, jakým se psychika rozvíjí

1.6 Metody vývojové psychologie

 

ČÁST II. - DĚTSTVÍ

1. PRENATÁLNÍ OBDOBÍ

 

2. NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ

 

3. KOJENECKÉ OBDOBÍ

3.1 Vývoj poznávacích schopností

3.1.1 Vývoj zrakového vnímání

3.1.2 Vývoj motorických schopností

3.1.3 Vývoj poznávacích aktivit

3.1.4 Rozvoj paměti a pozornosti

3.2 Vývoj sluchového vnímání a základů řeči

3.2.1 Vývoj vnímání řečových podnětů

3.2.2 Vývoj předřečové aktivity a první slova

3.2.3 Podmínky rozvoje jazykových schopností

3.3 Emoční vývoj

3.4 Socializace

3.4.1 Proces socializace a jeho průběh

3.4.2 Specifičnost vývoje vztahu matky a dítěte

3.4.3 Vztah s otcem

3.5 Vývoj vztahu k sobě, základ sebepojetí kojence

 

4. BATOLECÍ VĚK

4.1 Vývoj a význam motorických dovedností

4.1.1 Význam rozvoje pohybových aktivit ve vztahu k vlastnímu tělu

4.1.2 Význam rozvoje pohybových aktivit ve vztahu k okolnímu světu

4.2 Vývoj poznávacích procesů

4.2.1 Vývoj paměti a pozornosti

4.3 Vývoj jazykových schopností a dovedností

4.3.1 Vývoj sémantické složky

4.3.2 Vývoj gramatické složky

4.3.3 Vývoj fonologické složky

4.4 Emoční vývoj

4.5 Socializace

4.5.1 Proměna vztahu s matkou

4.5.2 Vztah s otcem

4.5.3 Vztah se sourozenci

4.5.4 Komunikace

4.5.5 Normy chování, premorální uvažování a jednání

4.5.6 Sociální učení: nápodoba a identifikace

4.6 Vývoj osobnosti batolete

4.6.1 Sebepojetí batolete

 

5. VĚK HRY A PŘÍPRAVY NA ŠKOLU - PŘEDŠKOLNÍ OBDOBÍ

5.1 Vývoj poznávacích procesů

5.1.1 Selekce a zpracování informací

5.1.2 Vývoj způsobů uvažování

5.1.3 Zpracování informací a přístup k řešení problémů

5.1.4 Kresba, hra a pohádky

5.1.5 Chápání prostoru, času a počtu

5.1.6 Vývoj poznání lidské mysli

5.1.7 Vývoj paměti a učení

5.2 Vývoj exekutivních funkcí a autoregulace

5.3 Vývoj verbálních schopností

5.4 Emoční vývoj

5.4.1 znalost a porozumění emocím

5.4.2 Emoční regulace

5.4.3 Rozvoj sociálních emocí

5.5 Socializace

5.5.1 Rodina, vztahy s rodiči a sourozenci

5.5.2 Vztahy s lidmi mimo rodinu

5.5.3 Vývoj sociálních vlastností a dovedností

5.5.4 Hodnocení a regulace chování, postoj k pravidlům

5.5.5 Rozvoj komunikačních kompetencí

5.6 Vývoj dětské osobnosti a sebepojetí

5.6.1 Vývoj genderové identity jako součásti sebepojetí

 

6. ŠKOLNÍ VĚK

6.1 Školní zralost a připravenost

6.1.1 Školní zralost

6.1.2 Školní připravenost

6.2 Vývoj poznávacích procesů

6.2.1 Vývoj zrakového a sluchového vnímání

6.2.2 Vývoj myšlení, zpracování informací a řešení problémů

6.2.3 Metakognice

6.2.4 Vývoj exekutivních funkcí a autoregulace

6.2.5 Paměť a učení

6.3 Vývoj jazykových kompetencí

6.3.1 Zvládání tištěného a psaného jazyka

6.4 Emoční vývoj

6.5 Socializace

6.5.1 Rodina

6.5.2 Škola

6.5.3 Vrstevnická skupina

6.5.4 Vztah školáků k dodržování norem a vývoj morálního uvažování

6.6 Vývoj dětské osobnosti a sebepojetí

 

ČÁST III. - DOSPÍVÁNÍ

 

1. CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ - ADOLESCENCE

1.1 Zrání mozku a jeho vliv na psychický vývoj

1.2 tělesná proměna a její význam

 

2. VÝVOJ POZNÁVACÍCH PROCESŮ

2.1 Vývoj myšlení a přístup k poznávání

2.2 Zpracování informací a řešení problémů

2.3 Vliv změny uvažování na osobnost dospívajícího

2.4 Paměť a učení

 

3. EMOČNÍ VÝVOJ

 

4. VÝVOJ AUTOREGULAČNÍCH MECHANISMŮ

 

5. SOCIALIZACE

5.1 Socializace v období rané adolescence

5.2 Socializace v období pozdní adolescence

5.3 Rodina

5.3.1 Vztah dospívajících k matce

5.3.2 Vztah dospívajících k otci

5.3.3 Vztahy dospívajících se sourozenci

5.3.4 Separace od rodiny v období pozdní adolescence

5.4 Škola

5.4.1 Vztah mladších adolescentů k výuce a školní práci

5.4.2 Vztah mladších adolescentů k učitelům

5.4.3 Vztah starších adolescentů ke škole

5.4.4 Ukončení profesní přípravy

5.5 Vrstevnická skupina

5.5.1 Význam vrstevnické skupiny v období adolescence

5.5.2 Školní třída

5.5.3 Specifika vrstevnických skupin dospívajících

5.5.4 Dyadické vztahy - přátelství

5.5.5 Experimentace s partnerskými vztahy a první lásky

5.5.6 Sexualita jako součást partnerského vztahu

5.5.7 Předčasné manželství a rodičovství

5.6 Sociálně-kognitivní vývoj a komunikační specifika

5.7 Morální prožívání, uvažování a chování

 

6. VÝVOJ OSOBNOSTI A POJETÍ VLASTNÍ IDENTITY

6.1 Vztahy s lidmi a vlastní výkon jako důležitá součást identity dospívajících

6.2 Proces rozvoje individuální identity

6.3 Vývoj genderové identity

 

SEZNAM LITERATURY

VĚCNÝ REJSTŘÍK

JMENNÝ REJSTŘÍK

 

Odborná monografie prof. Marie Vágnerové Vývojová psychologie: Dětství a dospívání je určená, podobně jako její předchozí vydání, specialistům z psychologických, pedagogických, sociálních a lékařských oborů, kteří pracují s mladou populací. Díky svému širokému tematickému pojetí a vysoce odbornému zpracování zároveň dlouhodobě patří k několika českým stěžejním textům vývojové psychologie, sloužícím studentům vysokých škol, kteří se na práci s dětmi a dospívajícími připravují. V současné knižní nabídce obdobného zaměření představuje dílo, jež lze pokládat za jedinečné co do šíře i detailnosti zpracování. Vzhledem k vysoké srozumitelnosti, přehlednosti a čtenářsky přístupnému jazykovému stylu tato publikace ve svých mnohačetných vydáních oslovuje i čtenářstvo mimo výše uvedené cílové skupiny, zejména rodiče dětí a dospívajících, dále pak ty, jež témata související s psychologií těchto věkových skupin zajímají z různých mimoprofesních důvodů.

Vysoká odbornost a komplexita monografie je bezesporu dána také profesní dráhou její autorky, prof. Marie Vágnerové, jež zahrnuje jak celoživotní klinickou práci s dětmi a dospívajícími, tak i kontinuální, rozsáhlou vědeckou a publikační činnost vztahující se ponejvíce právě k problematice mladé populace. Vedle autorčina psychologického zaměření se však jeví jako velmi přínosná i její biologická odborná orientace. Díky propojení obou vědních oblastí mohou čtenáři knihy získat poznatky týkající se vztahů mezi biologickým zráním a psychologickým vývojem (např. o součinnosti určitých mozkových částí a na nich závisejících psychologických funkcí).

Text knihy je na mnoha místech opatřen názornými grafy prezentujícími v souhrnné podobě nepříliš známé výsledky výzkumů, dále pak obrázky a fotografiemi, které vhodným způsobem doplňují uváděné poznatky a umožňují čtenáři přesnější orientaci v příslušné problematice. S ohledem na širokou čtenářskou obec jsou cenné také vysvětlující poznámky pod čarou a drobné kazuistiky či příklady, ilustrující popisované psychologické jevy.

Nové vydání monografie prof. Marie Vágnerové Vývojová psychologie vychází, podobně jako její předchozí verze, z imponujícího množství odborné literatury. Velké procento zahrnuté bibliografie tvoří výzkumné práce českých a zahraničních autorů z několika posledních let a znamená tedy zásadní přepracování předchozího textu z roku 2005. Nutno dodat, že aktualizace podobného rozsahu nebývají v, česky psané literatuře příliš časté; i zde je zřejmý význam a jedinečnost uvedeného díla.

Lze předpokládat, že Vývojová psychologie i ve svém novém vydání osloví vedle svých již tradičních cílových skupin také mnohé čtenáře z různých dalších čtenářských vrstev.

 

Z recenzního posudku: Doc. Pavlína Janošová, Ph.D.

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Developmental Psychology: Childhood and Adolescence

  • Product Code: Vývojová psychologie. Dětství a dospívání
  • Availability: 1
  • 320CZK

  • Ex Tax: 320CZK