A History of the Czech Lands   Pánek, Jaroslav - Tůma, Oldřich

Přeložil: Key, Petra - Quinn, Justin
- Bennis, Lea - McDonald, Clea
- Key, Jay Andrew
brožovaná,  656 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2014

                   Anglická verze Dějin českých zemí je první prací, která v podobném rozsahu a kvalitě představuje českou historii zahraničnímu čtenáři. Systematický výklad zahrnuje české dějiny od prehistorického utváření naší krajiny až po vznik České republiky v roce 1993. Historie jedné z nejmladších členských zemí Evropské unie je v knize přiblížena s důrazem na vývoj české společnosti, národnostních menšin, kultury, náboženství, ekonomie i průmyslu, v novějších dějinách pak na proměny společenského života v kontextu politických změn. Kniha je reprezentativním obrazem současného českého dějepisectví i reflexe české minulosti a kultury vůbec. Je ideálním pramenem pro základní orientaci v historii střední Evropy pro zahraniční návštěvníky a nepostradatelnou příručkou pro zahraniční studenty a odborníky.

 

 Contents

Introduction

I. Territorial Development and the Transformation of Landscape
1 The Formation of the Geographical Core of the Czech State
2 The Bohemian Crown Lands
3 Czechoslovakia in Central Europe
4 The Czech Republic in the Heart of Europe
5 Metamorphoses of the Landscape
6 Landscape of the Czech Lands in the Neolithic Age and Early Medieval Colonization
7 The Great Transformations of the Landscape in the Early Modern Era
8 Landscape in the Time of Industrialization, Urbanization and the Rise of Transport
9 The Landscape in Conflict with Modern Society

II. Prehistory and Beginnings of Slavic Settlement (to the 8th Century)
1 The Significance of the Neolithic Revolution
2 Celts in the Czech Lands
3 The Transmigration of Nations

III. Great Moravia and the Beginnings of the State (9th and 10th Centuries)
1 Beginnings of Great Moravia
2 Great Moravia between Byzantium and the Empire of the Franks
3 Political Unification of the Czech Lands
4 The Crisis of 1000 and Its Resolution

IV. The Czech State in the Era of Přemyslid Princes and Kings (from the Beginning of the 11th Century to 1306)
1 Consolidation of the Czech State in the Era of the Princes
2 Royal Titles and Their Historical Significance
3 The Czech Lands in the Time of the Great Colonization
4 The Realm of Přemysl Otakar II and Wenceslas II

V. The Expansion of the Czech State During the Era of the Luxemburgs (1306-1419)
1 The European Dimension of Czech Politics
2 Society and Culture in the Era of the Luxemburgs
3 Before the Revolution

VI. The Hussite Revolution (1419-1471)
1 Beginnings of the Reform Movement
2 The Hussite Wars in the Years 1420-1434
3 The Era of Restoration and Interregnums after Lipany (1434-1452)
4 Kingdom of Two Peoples

VII. The Bohemian Crownlands under the Jagiellons (1471-1526)
1 The Czech-Hungarian Personal Union
2 The Estates and Society in the Jagiellon Period
3 On the Eve of the European Reformation
4 Education and Culture in the Jagiellon Era

VIII. The Czech Estates in the Habsburg Monarchy (1526-1620)
1 Integration of the Czech State into the Central European Monarchy of Habsburgs
2 Land of the King and the Estates
3 Society and Culture in the Century Preceding the Thirty Years' War
4 The Approach of Conflict and the Bohemian Estates Rebellion, 1618-1620

IX. Baroque Absolutism (1620-1740)
1 Constitutional and Social Changes during the Thirty Years' War
2 Post-War Consolidation and Reconstruction of the Czech Lands.
3 The Czech State as an Integral Part of the Habsburg Monarchy
4 Baroque Culture and Society of the Czech Lands

X. Enlightened Absolutism and the Birth of a Modern State (1740-1792)
1 On the Way to the Centralized State
2 Enlightened Absolutism Reforms
3 Czech Enlightenment and the Beginning of the Civic Society

XI. The Birth of the Modern Czech Nation (1792-1848)
1 On the Threshold of a New Era in Czech History
2 General Development Features
3 Czech Lands as Part of the Habsburg Monarchy
4 The Beginning of the Industrialization
5 Rise of Czech National Movement
6 Spiritual Background. Bohemian and Moravian Revivalist Culture

XII. Czech during the Revolution and Neo-absolutism (1848-1860)
1 The Rise of the Nations in the Habsburg Monarchy and its Consequences
2 The Birth of Czech Political Representation
3 Two Faces of the Neo-absolutism
4 Neo-absolutist Economic Policy

XIII. The Definition of Czech National Society during the Period of Liberalism and Nationalism (1860-1914)
1 The Renewal of Constitutional Life and Struggles for State Rights
2 Czechs and Germans - National Struggle's Aggravation
3 The Economic Rise of the Czech Lands
4 Culture in the Czech Lands in the Second Half of the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century

XIV. The Czech Lands during the First World War
1 Reaction to the Start of the War
2 Foreign Actions
3 The Situation at Home During the War
4 The Balance of Forces
5 The Agony of the Habsburg Empire and the Czechoslovak Resistance

XV. First Czechoslovak Republic
1 The Building of a State
2 On the Path to Prosperity
3 Cultural Life in the Conditions of Democracy
4 The Economic Crisis Reflected in the Social and Political Spheres
5 The Threat to Democracy

XVI. Czechoslovakia in the Years after the Munich Agreement and in the Second World War (1938-1945)
1 The Consequences of the Munich Agreement on the Divided Territory
2 The Second Republic
3 The Protectorate of Bohemia and Moravia
4 Anti-Nazi Resistance at Home and Abroad
5 Czech Culture during the War
6 The Final Stage of the War and the Restoration of Czechoslovakia

XVII. Czechoslovakia Between Two Totalitarian Systems (1945-1948)
1 Post-war Changes
2 Life in Post-war Czechoslovakia
3 The Struggle to Maintain Democracy in Czechoslovakia

XVIII. The Establishment and First Crisis of the Communist Regime in Czechoslovakia (1948-1958)
1 The Coup d'état of February 1948
2 Fundamental Changes in the Political and Economic Nature of the Country
3 First Crisis and Resolution of the Communist Regime

XIX. Communist Czechoslovakia on a Journey from a Consolidation of Totalitarianism Towards a
Liberalization of the Regime (1959-1967)
1 The Consolidation of the Totalitarian Regime in the Late 1950s
2 Attempts to Reform the Economy and Liberalize the Regime in the Mid-1960s

XX. The Half-Life: the Communist Regime's Greatest Crisis (1967-1971)
1 The Prague Spring
2 The August Invasion and Its Consequences
3 The Restoration of Order

XXI. The Second Consolidation of the Communist Regime and the Descent into Collapse (1972-1989)
1 The Normalisation Regime
2 A New Type of Anti-regime Opposition
3 Degeneration and Collapse

XXII. Czechoslovakia's Return to Democracy 1989-1992
1 The Velvet Revolution
2 Political Development in the Period of Transition (January-June 1990)
3 The 1990 Parliamentary Elections. Seeking a Solution to the Czech-Slovak Question. The Principal Problems of the Renewed Democracy (June 1990 - June 1992)
4 Parliamentary Elections 1992. The New Division of Power and the End of the Czech and Slovak Federal Republic (July-December 1992)

List of illustrations, tables and maps
List of abbreviations
List of state representatives
 

Kniha tohoto typu je našem i mezinárodním knižním trhu potřebná z několika důvodů. Je dílem renomovaných historiků, kteří mají pro témata svých kapitol bohatou badatelskou zkušenost a "umí psát" čtivý text nejenom pro odborníky. Počítali s tím, že k zájemcům o jejich práci nebudou pařit pouze profesionální historikové a studenti, nýbrž i kulturní publikum a široký okruh zájemců o české dějiny. Snažil jsem se přečíst text z pozice těchto možných čtenářů a uživatelů. Měl jsem také na mysli, že můžejít o text paradigmatický, tj. text, který prezentuje současné, vědeckou obcí uznávané vědění o českých dějinách, a mohl by být v odborném prostředí pokládán řekněme za vysokoškolskou učebnici. Všichni autoři k tomu mají potřebnou kvalifikaci a někteří i požadovanou autoritu. Sám pojem paradigmatuje ovšem sporný.
Každá historická kniha tohoto typu je u nás ovšem nejen akademickým věděním, ale zasahuje do kultury doby, do ideologií a politiky a může být východiskemjak učebnic a výuky dějepisu, tak mediální popularizace, uměleckého zpracování a také bulvarizace. Co toto spojení a tato intertextualita vyžaduje? Vědeckou a občanskou odpovědnost autorů a úsilí o pravdivý výklad a objektivitu v rámci vědeckých možností. Při čtení textujsem si stále uvědomoval jedno ze základních pravidel dějepisectví od jeho počátků, že historické psaní má být nejen pravdivé, ale že pravdivost historie je do značné míry dána tím, že historik nemůže zatajovat nebo opomíjet skutečnosti, které neodpovídají jeho politickému, náboženskému a filozofickému přesvědčení. Zejména náboženský faktor se nesmírně zaktualizoval. Osobně se domnívám, že v evropském rámci bude vždy historie historií národů, států, sociálrií a politické reality (nejen idejí) a kultury. Překvapilo mne, že naprostá většina autorů tyto zásady respektuje.
Samozřejmě, že žádná historická práce nemůže být absolutně objektivní a nemůže podávat konečnou "pravdu" o dějinách, a že každá historiografická práce je "dcerou své doby", ze které se nikdo nemůže vyvléci. Pokud se týče celkového pojetí a vyznění této práce, soudím, že se ve starších dějinách podařilo autorům buďto vyjádřit nebo naznačit současný stav vědění a zbavit konečně výklad reziduí náboženských, národních, ideologických a dějinně filozofických překonaných představu, které se udržují při životě také tím, že se proti nim neustále polemizuje. Je dobře že tyto polemika a poznámkový balast autoři vypustili. Volili v dobrém slova smyslu reálný, faktografický přístup, vedený snahou podat potřebné informace v explikativní literární podobě. To pokládám za jeden z velkých kladů této knihy. Literatura k celému dílu i jednotlivým kapitolám je pod doplnění některými opomenutými tituly nutná, i když by bylo možno vypustit některé speciální studie nebo knihy, jejichž obsah je obsažen v dalších uvedených titulech.
Důležitým aspektem každé práce o českých dějinách je to, zda je koncipovánajako dějiny Čech a Českého království a českých zemí nebo od 14. stoletíjako dějiny České koruny a jejich zemí. Možná, že tato kniha bude kritizována jako "bohemocentrická" a že jí bude vytýkán nedostatečný zřetel k vedlejším zemím. Je to dáno ovšem oprávněným zaměřením na politické dějiny, které se realizovaly většinou v Praze a v Čechách, což je dáno monarchismem a centralismem ve starších dobách, a sídlem vládních orgánů v centru Republiky a také politickými náladami v Praze. Zřetel k vedlejším zemím je v každém líčení českých zemí problémem a měl by být realizován tehdy, kdy je dění ve vedlejších zemích pro státní, národní, společenský a kulturní vývoj důležité. V některých kapitolách je tento aspekt plně uplatněn, vjiných méně. Pokud se týče Moravy, tak vedle kapitol Třeštíkových a Pánkových, kde je Moravě dáno konečně to, cojí patří a někdy je možná i její význam přeceněn, je moravskoslezský prostor a problém zohledněn více u historiků, pracujících na Moravě nebo dokonale znajících dějiny Moravy ( Harna, Cibulka)
Zásluhou několika kapitol o klíčových obdobích českých dějin je (pro starší dějiny počátky, husitství, předbělohorská doba, 19. století první polovina dvacátého století) výklad velmi zdařilý a poskytuje čtenáři to, co od dějin může dnes očekávat.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Josef Válka, CSc

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

A History of the Czech Lands Pánek, Jaroslav - Tůma, Oldřich

  • Product Code: A History of the Czech Lands Pánek, Jaroslav - Tůma, Oldřich
  • Availability: 1
  • 1,005CZK

  • Ex Tax: 1,005CZK