Fenomén výchovy a učitelská etika povolání

Pelcová, Naděžda - Semrádová, Ilona

 

brožovaná, 222 str., 1. vydání   vydáno: listopad 2014

                     Monografie se zabývá povahou výchovy jako specifického lidského jednání. Z hermeneutických pozic zkoumá ontologická východiska výchovného vztahu jako vztahu ke světu, ke společenství a k sobě samému. Ukazuje kontexty, z nichž se výchova rodí, a podmínky, v nichž je možno ji rozvinout (solidarita generací, pedagogický étos, svoboda člověka, rozvoj lidské přirozenosti, specifická povaha lidské starosti a péče, vztah k druhému, setkání). Autorky sledují nutné proměny výchovného vztahu a vymezují základní rozdíly mezi výchovou a činnostmi, které sice také ovlivňují a formují osobnost člověka, ale s dobrou výchovou nemají nic společného (vedení, školení, výcvik, drezura, manipulace, ovlivňování). Promýšlejí výchovu jakožto jednání, jehož smyslem je zachovat kontinuitu (lidského rodu, kultury, hodnot), které však zároveň umožňuje diskontinuitu (tedy potenciálně nový počátek). V neposlední řadě zkoumají problematiku výchovy a vzdělávání v diferentním světě a poukazují na podstatné souvislosti výchovy a vzdělávání se smysluplným spolubytím.

                    Autorky se opírají o výsledky minulých let a předkládají vcelku zajímavou publikaci. Monografie je členěná do dvou relativně samostatných částí, které se odlišují nejen obsahově, ale také způsobem zpracování, použitou literaturou a dosaženými výsledky.

První část Fenomén výchovy ve filosofické reflexi (Naděžda Pelcová) má teoretickou povahu, je založená na analýze filosofické, psychologické a pedagogické literatury věnované výchově a vzdělání. Autorka člení svou část na několik problémových celků, které mapují základní témata filosofie výchovy: Výchova a vzdělání jako téma moderní a postmoderní filosofie; Antropologický rozměr výchovy; Dialogická výchova jako setkání generací; Problém tělesnosti a intersubjektivity a jejich význam pro porozumění fenoménu výchovy; Imaginace ve výchově; Tradice a výchova; Hodnoty, hodnotová výchova a výchova k hodnocení; Symbol ve filosofii a pedagogice; Etika učitelského povolání. Tato část práce je kvalifikovaným a originálním úvodem do problematiky současné filosofie výchovy. Autorka shrnuje výsledky své mnohaleté badatelské práce do velmi precizně formulovaných menších či větších celků, které vystihují to nejpodstatnější v rozebíraném problému. Ocenit je také třeba to, že svou vlastní argumentaci staví na klíčových osobnostech a nosných idejích filosofie výchovy minulého století. Čtenář se dostává do jádra filosofických diskusí a tím má pevné východisko pro vlastní teoretické hledání, případně praktické jednání při řešení otázek konkrétního výchovného kontextu.

Druhá část Axiologické a etické souvislosti výchovy a vzdělávání v diferentním světě (Ilona Semrádová). Tato část práce analyzuje vybrané etické aspekty výchovné a vzdělávací činnosti. Podrobně studuje provázanost odborných a mravních kompetencí pedagoga. Autorka člení svou část práce na tyto základní celky: Život v diferentním světě - nároky, možnosti; Východiska požadavků na vzdělání; Zamyšlení nad zaměřeností vzdělávání; Etika a výchova; Rizika výchovy v diferentním světě; Etika a teorie mravní výchovy; Shrnutí a náměty pro učitelskou etiku povolání i s ohledem na využívání ICT a Příloh. Ze samotného názvu jednotlivých kapitol této části práce je zřejmé, že se autorka soustřeďuje na praktické otázky výchovy v soudobém měnícím se, mnohovrstevnatém a diferencovaném světě. Autorka hledá cesty k tomu, abychom neztratili v kontextu dynamických proměn kultury to, co po staletí odlišovalo západní civilizaci - její kontinuální odhalování nových cest správného a dobrého života.

 

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, Csc.

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Fenomén výchovy a učitelská etika povolání

  • Product Code: Fenomén výchovy a učitelská etika povolání
  • Availability: 1
  • 250CZK

  • Ex Tax: 250CZK