Bečvářová Martina: Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–19452019

brožovaná, 276 str.
ISBN 9788024639918

Monografie vychází z dlouhodobého studia vývoje matematické komunity v českých zemích. Pojednává o komplikovaných, avšak inspirativních životních osudech dvanácti žen, které v letech 1900 až 1945 obhajovaly nebo obhájily doktorát z matematiky na některé z fakult pražských univerzit. Ačkoliv se další odborné matematické práci často téměř nevěnovaly, dokázaly to v době, která na ženy matematičky pohlížela s jistou nedůvěrou, neboť se mohly stát nepřehlédnutelnou konkurencí mužům matematikům, pokud by ovšem chtěly a měly větší odvahu čelit zakořeněným společenským stereotypům. V propracovaných studiích je ukázáno, z jakého sociálního prostředí tyto ženy pocházely, do jakého se provdaly, jaké měly kulturní, intelektuální a hmotné zázemí, jak je rodinné i společenské události motivovaly, ovlivňovaly a kultivovaly, jak žily, čemu se věnovaly, jaké měly zájmy, s jakými problémy se potýkaly, jaký byl jejich vztah k rodině, vlasti, víře, politice a co jim komplikovalo život. Připojeny jsou základní údaje o nejbližší rodině, studie doplňují reprodukce dobových dokumentů a fotografií umožňující přiblížit a dokreslit studované téma.


Monografie prof. Martiny Bečvářové je obsáhlým komentovaným souborem biogramů prvních nositelek doktorského titulu z matematiky na pražských univerzitách. Genderová tematika se zde prolíná s dějinami matematiky a příbuzných vědních oborů. Práce je založena na dlouhodobém, intenzívním základním výzkumu, kdy autorka využila zejména tištěné a obrazové prameny (úřední a osobní dokumenty včetně rodinných archivů a vzpomínek pamětníků). Pracovala rovněž s využitím principů orální historie a biografických studií. Seznam použité literatury nasvědčuje skutečnosti, že práce M. Bečvářové je ojedinělá svým tématem i zpracováním.
V předmluvě autorka představila cíle práce a důvody, které ji vedly ke zpracování tématu. Zmínila se o studovaných archivních fondech, dostupnosti a kvalitě (výpovědní hodnotě) využitých zdrojů. V první, úvodní kapitole se zabývala formálními možnostmi studia žen na vysokých školách a dobovou společenskou atmosférou a uvedla tak čtenáře do sledované problematiky. Ve druhé a třetí kapitole jsou uvedeny jednotlivé velmi obsáhlé a propracované biogramy doktorek matematiky (celkem dvanáct biogramů), které obhájily doktoráty v první polovině 20. století v Praze na Německé univerzitě (tři) a Karlově univerzitě (devět). Rekonstrukce životních osudů hlavní aktérek publikace byla velmi obtížná a často narážela na nedostatek pramenů. Přesto se M. Bečvářové podařilo čtivě a poutavě podat jejich charakteristiku, názory, sociální začlenění a překážky, které se jim stavěly do cesty při úsilí o akademickou dráhu. Je zřejmé, že zejména v tomto počátečním období začleňování žen do komunity intelektuálních elit se doktorky matematiky střetávaly s nejrůznějšími úskalími,
z nichž některé, zejména péče o rodinu, přetrvávají v určité míře i ve vědecké dráze současných mladých žen. Mnohé překážky byly spjaté i s politickými poměry, mimo jiné v období Protektorátu Čechy a Morava.
Práci obohacuje řada tabulek se statistickými údaji o studiu matematiky v Praze (počty doktorátů, národnostní srovnání aj.), a to jak v úvodní kapitole 1, tak zejména v kapitole 4 (Stručný statistický přehled). Text je proložen citáty z dochovaných dokumentů.
V závěru autorka uvádí, že větší zájem žen o studium matematiky, získání doktorátu a působení v akademické sféře se objevil až na počátku šedesátých let 20. století.
(...)
Práci prof. Martiny Bečvářové považuji na vyzrálou, přinášející nové poznatky pro dějiny matematiky (i dějiny vědy obecně), pro biografická studia a dějiny žen, angažovaných i mimo rodinný život a toužících po vzdělání.

Z recenzního posudku: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.


Monografie přibližuje podmínky a průběh studia žen na vysokých školách v 1. polovině 20. století. Hlavní pozornost je věnována doktorským pracím z matematiky, které na Německé univerzitě v Praze a na Univerzitě Karlově v Praze obhájilo prvních dvanáct doktorek matematiky. Na pozadí historického vývoje, politické i společenské situace dokumentuje základní pravidla pro udělování doktorátů a tehdejší požadavky kladené na doktorské práce. Ačkoliv se z pojednávaných prací dochovala v Archivu Univerzity Karlovy pouze jediná (doktorská práce Marie Fabiánové), dokládají jejich obsah a odbornou úroveň dochované výtahy z doktorských prací, citace posudků a dobové recenze v refe- rativních časopisech. Většina kandidátek se ve svém oboru podrobila rovněž zkouškám učitelské způsobilosti, a získala tak oprávnění učit na středních školách. V této souvislosti je v monografii podrobně popsán průběh i hodnocení zkoušek jednotlivých kandidátek učitelství včetně témat zadaných prací a otázek položených při ústních zkouškách před zkušební komisí.
Hlavní těžiště práce spočívá v podrobném popisu životních osudů všech dvanácti žen, které (až na jednu výjimku) svou doktorskou práci z matematiky úspěšně obhájily. Životní osudy žen - matematiček jsou prezentovány v širších souvislostech, s ohledem na rodinné i sociální zázemí. Autorka se pokusila jejich osobní životy, vědeckou kariéru i další aktivity podrobně zrekonstruovat na základě archivních pramenů, úředních protokolů a dokumentů, soukromých materiálů z rodinných archivů i osobních vzpomínek rodinných příslušníků a přátel.
(...)
Předložená monografie přináší aktuální pohled na problematiku vědecké práce žen v 1. polovině 20. století, jejich omezené možnosti pracovního uplatnění i postavení žen ve společnosti. Jde o zajímavý obraz a sociologickou studii ženských kandidátek na doktorát z matematiky. Osobní vzpomínky vhodně dokreslují osobnosti prvních doktorek matematiky a umožňují se s nimi lépe identifikovat. Autorka při svém studiu zpracovala a utřídila velké množství dobových materiálů dochovaných ve veřejných i soukromých archivech, některé informace se jí podařilo dohledat téměř detektivním pátráním. Faktografii vhodně doplnila zasvěceným komentářem.
Práce přináší původní výsledky, studované problematice zatím nebyla až na pár výjimek věnována větší pozornost. Svým zaměřením přispívá k ucelenějšímu pohledu na postavení žen na vysokých školách v 1. polovině 20. století. Autorka využívá bohatý poznámkový aparát, který obsahuje další podrobné informace pro dokreslení situace a odkazy na zdrojové materiály. Text je vhodně doplněn obrazovou přílohou obsahující fotografie všech pojednávaných žen a jejich nejbližší rodiny, dochované úřední protokoly a dokumenty, osobní evidenční záznamy apod.

Z recenzního posudku: RNDr. Dana Trkovská, Ph.D.

Obsah

Předmluva

VŠ studium žen

Základní pravidla pro udělování doktorátů

doktoráty z matematiky na Německé univerzitě v Praze

doktoráty z matematiky na Německé univerzitě v Praze shrnutí

doktoráty z matematiky na Univerzitě Karlově v Praze

doktoráty z matematiky na Univerzitě Karlově v Praze shrnutí

doktoráty z matematiky na Univerzitách v Praze srovnání

Doktorky matematiky na německé univerzitě

¨
Saly Ramler

Hilda Falk

Josefine Mayer rozená Keller

Doktorky matematiky na Univerzitě Karlově

Marie Fabiánová

Miluše Jašková

Helena Navrátilová

Jarmila šimerková

Věra Čechová

Ludmila Ilfingerová

Jiřina Frantíková

Libuše Kučerová

Stručný statistický přehled

ZávěrWrite a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Bečvářová Martina: Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945

  • Product Code: Bečvářová M.: Doktorky matemat. na univerzitách v Praze 1900-45
  • Availability: 2
  • 320CZK

  • Ex Tax: 320CZK

Related Products

Kraus, Ivo: Věda v českých zemích / Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky

Kraus, Ivo: Věda v českých zemích / Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky

Kraus, Ivo: Věda v českých zemích / Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematikySpoluauto..

590CZK Ex Tax: 590CZK