Elektrokonvulzivní léčba – teorie a praxe   Kališová Lucie a kol.

brožovaná, 118 str.  ISBN 978802464337

      Elektrokonvulzivní terapie (EKT) je biologická metoda léčby v psychiatrii, která byla poprvé v léčbě psychických obtíží aplikována před 80 lety. Její účinnost v léčbě řady závažných akutních duševních onemocnění nebyla dosud překonána. V současnosti se používá ve většině lůžkových psychiatrických zařízení v České republice. Za dobu užívání EKT došlo k výrazné modernizaci a modifikaci metody a v dnešní době je tato léčba bezpečná, s minimálním výskytem nežádoucích účinků. Navzdory tomu je stále spojena se značnou stigmatizací nejen u veřejnosti, ale i mezi lékaři.
Poslední ucelená publikace o EKT vyšla před 20 lety, proto se autoři rozhodli zpracovat současné poznatky do souhrnné publikace. Cílem je obeznámit odborníky i širší veřejnost s podstatou a pravidly používání elektrokonvulzivní léčby.
Úvodní teoretická část přináší informace o historii a vývoji EKT i o příčinách její stigmatizace. Popisuje mechanismus působení této metody, shrnuje poznatky o její účinnosti a srovnává její využívání v České republice a ve světě.
Druhá část přináší praktické informace pro používání EKT v běžné praxi. Popisuje indikace a kontraindikace této terapie, věnuje se možným nežádoucím účinkům a možnostem jejich minimalizace. Přináší také poznatky o léčbě specifických skupin nemocných (seniorská populace, děti, těhotné ženy, pacienti s neurologickou diagnózou). Závěrem jsou zmíněny nové varianty EKT – udržovací a pokračovací – a vize léčebného užití v blízké budoucnosti.


Hneď v úvode som ocenil krátky predhovor, z ktorého cítiť osobný vzťah autorky k pertraktovanej problematike a jej úprimné vyznanie o získavaní praktických skúseností s ECT, ktoré kopíruje nielen značne podobnú skúsenosť recenzenta, ale zároveň dáva tušiť, že pripravený text bude veľmi dobre čitateľný tak pre zainteresovaných odborníkov, ako aj ostatných čitateľov, hoci aj z nemedicínskeho prostredia. Celkový pozitívny dojem z predloženej monografie umocnilo prostredie a podujatie, na ktorom som mal možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, a to práve pri príležitosti organizovania výročnej konferencie Európskeho fóra elektrokonvulzívnej terapie, konanej pri príležitosti 80. výročia uvedenia liečebnej metodiky v mieste jej vzniku.
Obsah monografie je pragmaticky rozdelený na teoretickú a praktickú časť, jednotlivé kapitoly sú logicky usporiadané a prirodzene na seba nadväzujú. Po krátkom úvode definujúcom ECT a zdôraznení jej modifikovaného používania nasleduje precízne spracovaná kapitola týkajúca sa histórie ECT, dotýka sa ale širšieho kontextu vývoja konvulzívnych prístupov, nezabúda na pionierov zavádzania tejto metódy v Československu, popisuje jej postupný vývoj a historický koncept jej modernizácie, nevynecháva ani jej modifikácie a dobový pohľad na mechanizmus účinku, či niektoré praktické aspekty používania ECT v 20. storočí. Kapitola o stigme spojenej s ECT je zmysluplne včlenená medzi historické aspekty a kapitolu vysvetľujúcu možné mechanizmy pôsobenia ECT. Kapitola o stigme osobitne vhodným spôsobom popisuje nielen dôvody jej vzniku ale upriamuje pozornosť na hlavné príčiny popisujúc jednotlivé mediálne zdroje a ich stigmatizujúci dosah na obraz ECT v spoločnosti. Text je doplnený o vlastné údaje týkajúce sa postojov zdravotníkov, laikov i študentov medicíny k ECT, v závere kapitoly sú naznačené možnosti boja proti stigme spojenej s ECT.
(...)
Komplexnosť obsahu celej monografie doplňujú dve kapitoly s mimoriadnou informačnou hodnotou, týkajúce sa častých kontroverzií využívania ECT u detských a adolescentných pacientov a v období gravidity. S citom a racionálnym nadhľadom je spracovaná kapitola o ECT v neurologickej praxi, o ktorej zvykneme so študentami diskutovať prevažne v teoretickej rovine, minimálne so záverom tejto kapitoly by mal byť uzrozumený každý psychiater indikujúci a realizujúci ECT u pacientov s komorbiditou neurologického ochorenia a organických klinických obrazov.
(...)
Dr. Lucii Kališovej a celému kolektívu autorov sa podarilo pripraviť zrelé dielo, edukačnú pomôcku, ktorá nastavuje zrkadlo súčasnému poznaniu problematiky ECT a svojim obsahom siaha až za obzor aktuálnych možností, čo monografii dáva na dlhé roky minimálne rovnakú šancu na jej používanie a citovanie, akú mala jej predchodkyňa.

Z recenzního posudku: Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Elektrokonvulzivní léčba – teorie a praxe Kališová Lucie a kol.

  • Product Code: Elektrokonvulzivní léčba – teorie a praxe Kališová
  • Availability: 3
  • 200CZK

  • Ex Tax: 200CZK